Magyar Katolikus Lexikon > C > Cornides-kódex


Cornides-kódex: 215 levél terjedelmű, magyar nyelvű prédikáció- és legendagyűjtemény. - 1514-19: másolta a Nyulak-szigeti domonkos ktorban →Ráskai Lea a 26 alkalomra, az egyh. év ünnepköreire és a nagy női sztek ünnepeire szóló olvasmányokat. A prédikációk forrása →Temesvári Pelbárt, Johannes Herolt (Discipulus) és Paratus prédikációgyűjt-ei, a legendáké a →Legenda aurea. A ~et a pozsonyi klarisszák a 17. sz: a →Példák Könyvével, a →Könyvecskével, a →Bod-kódexszel és a →Sándor-kódexszel egybeköttették. A kolligátum a 19. sz. elején a bpi Egyetemi kvtárba került, Toldy Ferenc itt az egyes részeket szétválasztatta, és egyenként elnevezte. A Cornides Dánielről elnevezett kódexet Cod. Hung. 4. jelzeten őrzik.  - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1878. (Nyelvemléktár 7.) -  ~. Hasonmás, betűhű átirat és latin megfelelő. Kiad. Bognár András-Levárdy Ferenc, Bp., 1967. (Codices Hungarici 6.) M.E.

ItK 1926:179. (Timár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz); 1981:671. (Lázs Sándor: A ~ körül); 1983:587. (Uő: ~ eredeti rendje)