🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > beregi egyezmény
következő 🡲

beregi egyezmény, 1233. aug. 20.: II. András és Pecorari Jakab bíboros pápai legátus között a beregi erdőben kötött egyezmény. - Célja az előző évtizedekben az Egyh-at ért sérelmek orvoslása. András halicsi hadjáratra készülve Bereg vm-ben tartózkodott, amikor Jakab legátus követe, Benedek veszprémi pp., és kp-ja, Cognoscens esztergomi knk. átadta neki a p. követ jegyzője által elkészített fogalmazványt, hogy pecsétjével hagyja jóvá, és esküdjék meg cikkelyeinek megtartására. IX. Gergely nyomására András VIII. 20: meg is tette ezt. Az egyezmény értelmében András megígérte, hogy a zsidókat és izmaelitákat kizárja a hiv-okból, jellel különbözteti meg őket a ker-ektől, nem engedi, hogy ker. rabszolgáik legyenek, s hogy a ker-ekkel együtt lakjanak. Szabályozta az egyes egyh-ak sójárandóságát és a só forgalmát. 10.000 márka kárpótlást ígért veszteségeiért a csanádi pp-nek, a pannonhalmi és az egresi apátnak, amit 1234-től 5 év alatt fizet ki 1000 márkás részletekben a domonkosok pesti ktorában. Elfogadta házassági és hitbér ügyekben s az egyhm. személyek ügyeiben az egyh. bíróságok illetékességét, kivéve az utóbbiak birtokügyeit, melyekben a kir. illetékes. Adómentességet biztosított az egyh. személyeknek, a legátus által tervezett adó kivetését pedig a p-tól tette függővé. Megígérte, hogy még 1233: okl-et ad az egyh-aknak sójövedelmeikről, s hogy a királyfiak, Apod fia Dénes nádor és a többi főurak esküt tesznek a ~re. - Béla hg. és Kálmán hg. VIII. 22, a nádor IX. 22: tette le az esküt. II. András az esztergomi stefanita ispotályban megismételte esküjét, és X. 1: a ~nek megfelelően intézkedett több apátság sójövedelméről. 1234. III: Jakab legátus határnapot (vsz. IV. 23.) tűzött ki a ~ teljesítésére, s ha a kir. addig nem teljesítené az abban foglaltakat, őt és tanácsosait kiközösítéssel, udvarát interdiktummal fenyegeti. Az egyh. fenyíték kihirdetésével János boszniai pp-öt, az esztergomi domonkosok perjelét és a m. ferences tart. főn-ét bízta meg, és eltávozott. János pp. és társai VII. 19 előtt ki is hirdették az egyh. fenyítéket, mire II. András és Róbert esztergomi érs. a p-hoz föllebbeztek, aki VIII. 16: meghagyta János pp-nek és társainak, hogy ha II. András teljesíti a ~ cikkelyeit, az egyh. fenyítékeket vonják vissza. IX. Gergely VIII. 31: biztosította Andrást, hogy őt és rokonait külön p. meghatalmazás nélkül nem közösíthetik ki. Engedélyezte, hogy a ~ben előírt 10.000 márkás kárpótlást ne 5, hanem 10 év alatt fizesse. B.A.

Pauler I:391. - Századok 1924:627. (Paulinyi Oszkár: A sóregále kialakulása Mo-on) - Mo. tört. 1984/I:1363.