🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bozóky
következő 🡲

Bozóky Alajos, bozóki, 1907-től pilismaróti (Buda, 1842. dec. 30.-Nagyvárad, Bihar vm., 1919. dec. 7.): jogakadémiai igazgató. - Budán éretts., 1866: a pesti egy-en jogot végzett, 1867: avatták dr-rá. Fogalmazó a helytartótanácsnál, majd a VKM-ben; ösztöndíjasként Ny-eu. egy-eken képezte magát. 1868. IX: a nagyváradi jogakad-n a róm. és egyhjog h. tanára, mtanári képesítésének megszerzése után, 1871. IX: r. tanára, 1879-1911. XII: ig-ja, nyugdíjazták. - 1888: a SZIT irod. o., 1915: a SZIA II. szako. tagjává választották. - M: A világtört. átnézete synchronistikai tablákban, különös tekintettel Mo. tört-ére. Buda, 1863. - Ezeregy éj. Ifj. irat. Claudius G. C. után névtelenül. Uo., 1864. - Praetori jog. Díjnyertes pályamű. Pest, 1866. - A börtönügy legújabb haladásai. Díjnyertes pályamű. Uo., 1867. - A biztosítási ügyről. Dri ért. Uo., 1868. - A róm. jog institutioinak tankv-e. Uo., 1870. - Az egyh. jog tankv-e. Pest, 1871. - A nagyváradi jogakad. vázlatos tört. alapításától az 1870/1. tanév végéig. Nagyvárad, 1872. - Eszmetöredékek hazai főtanodáink reformjához. Uo., 1873. - A róm. jog pandektáinak tankv-e. Bp., 1874. - A köteles részről. Nagyvárad, 1874. A nagyváradi kir. jogakad. vázlatos tört. az 1871/2-1873/4. években. Uo., 1874. - Institutiok kérdések és feleletekben. Bp., 1874. (Gajus álnéven) - Róm. perjog. Uo., 1878. - Róm. világ. Művelődéstört. rajzok Augustustól az Antoniusok korának bezártáig. Uo., 1883. - A róm. nők. Fölolv. Uo., 1883. - Pompeji. Fölolv. Uo., 1883. - Róm. világ. Művelődéstört. rajzok Friedländer L. nyomán. 1-2. köt. Bp., 1883-84. - A rómaiak nyilvános játékai. Fölolv. Uo., 1885. - Mit hittek a rómaiak? Fölolv. Uo., 1886. - Gaijus róm. jogi institutióinak 4 kv-e. Bp., 1886. - M. Tullius Ciceronak védbeszéde P. Sulla mellett. Uo., 1887. - A róm. rabszolgaélet. Fölolv. Győr, 1887. - M. Tullius Ciceronak I., II., XIV. philippikája. Nagyvárad, 1887. - M. Tullius Ciceronak vál. levelei. Ford. és jegyz. Nagyvárad, 1888. - A nagyváradi kir. akad. százados múltja. 1788-1888-ig. Bp., 1889. - A nagyváradi kir. akad. 100 é. fennállásának emlékünnepélye. Nagyvárad, 1889. - Felolvasások Rómában. Fölolv. Uo., 1889. - Az ausztriai magánjog rendszere. 1. füz. Bp., 1891. - A művészetek a róm. cs-ság fénykorában. Friedländer nyomán. Nagyvárad, 1892. - A szépirod. a róm. cs-ság fénykorában. Friedländer nyomán. Uo., 1893. - Valláserkölcsi viszonyok a róm. cs-ság fénykorában. Friedländer nyomán. Uo., 1894.- A hallgatólagos akaratnyilvánításról. Bp., 1895. - A nagyváradi takarékpénztár 50 é. tört. Nagyvárad, 1897. - Róm. magánjog. 1-2 füz. Pozsony-Bp., 1898-99. - A m. kat. egyhjog. Bp., 1899. - Az első ker. codificatio. Bp., 1900. - A m. ált. polg. törvkv. tervezete. Nagyvárad, 1903. - A sztrájk jogalapja. Többekkel. Uo., 1907. - Konstantinápoly eleste 1452-ben. Írta Gibbon. Ford. Uo., 1914.- Szerk. 1874/75-1910/11: A nagyváradi kir. kat. jogakad. almanachját. - Álnevei és betűjegyei: Gajus; B-y; y. (Jogtud. Közl., Reform); X.Y.; Z. (Kat. Szle 1892, 95.). T.E.

Szinnyei I:1287. - Pallas III:603; XVII:227. - B. A. irod. működése. Nagyvárad, 1910. - Nagyváradi jogakad. alm-ja 1911/12-re. Nagyvárad, 1912. Arck. - P. Lloyd 1919:251. sz. - KL I:245. - Gulyás III:1108.- MÉL I:255.

Bozóky Géza, 1907-től pilismaróti (Nagyvárad, Bihar vm., 1875. júl. 23.-Bp., 1960. febr. 24.): jogász, egyetemi tanár. - A nagyváradi prem. gimn-ban és egyúttal a f. keresk. isk-ban is éretts. Jogot Nagyváradon és Bpen hallg., itt drált. 1897: Bihar vm. közig. gyakornoka, 1899: kir. közjegyzőjelölt, 1900: ösztöndíjas Párizsban és Londonban. 1900. IX: a keresk. és váltójog tanára az egri érs. joglíceumban, 1904: Bpen ügyvédi vizsgát tett. 1907: a kolozsvári egy-en a keresk. jogból mtanárrá képesítették. 1910. IX: a pécsi ppi joglíceum, 1912. II: a pozsonyi kir. jogakad. r. tanára, ennek Erzsébet Tudegy-mé szervezésekor, 1914. VIII: a keresk. és váltójog ny. r. tanára lett. 1920/21: Pozsonyban rektori hatáskörrel fölruházott dékán. 1921: követte az egy-et Bp-re, 1923: Pécsre. 1930/31: az egy. rektora, 1934/35: a jogi kar dékánja, 1936/37: vál. prodékánja volt. - 1929: a SZIA II. szako. és a SZIT igválasztmányának tagja. - M: Az új polg. perrendtartás tervezete és a kereskedők. Eger, 1902. - A bizományi ügylet. Nagyvárad, 1905. - A keresk. bíróságok ellenőrző szerepének reformja a rt-oknál. Bp., 1914. - A korlátolt felelősségű társ. a külföldi és de lege ferenda a m. jogban. Pozsony, 1914. - A m. váltójog, különös tekintettel a hágai nemzetk. váltójogi egyezményekre és külföldi váltójogokra. Pécs, 1926. - Véleményes jelentés Rudolf Lóránt... irod. munkásságáról. Írta Vinkler Jánossal. Uo., 1927. - M. keresk.jog. 1-2. köt. Bp., 1928-29. - A házasság. Uo., 1930. - A gazd. élet és jog. Uo., 1931. - La cambiale in bianco nel nuovo progetto di legge ungherese. Uo., 1931. - Nemzetk. váltójog. Pécs, 1937. - Munk. volt a Révai keresk. lex-nak, a Gutenberg nagy lex-nak és a Kat. lex-nak. 1918-19: társszerk-je A Részvénytársaság c. pénzügyi szaklapnak. - Álnevei és betűjegyei: B. G.; B. G. dr.; B...y; B-y dr.; B-y G-a; F. E. (M-ság); Farkas E. (uo.); Fehér Gusztáv (M. Kultúra, Új Idők); -ky -a; Veridicus; -y -a. T.E.

Zsadányi 1928. Arck. - SZIA tagajánl. 1929. - M. társad. lex. Bp., 1930:80. - Révai 1931. I:293. - KL I:245. - Gellért-Madarász 1932:89. - Baranya vm. alm. Pécs, 1933:194. - Kalotai 1934:367. - Ker. m. közél. alm. I:139. - Szabó 1940. - Gulyás III:1113. - MÉL I:256.

Bozóky Mihály, bozóki (Kicsind, Esztergom vm., 1755.-Pilismarót, 1829. máj. 16.): kántor. - Isk-it Esztergomban végezte, majd nevelő és iskolasegéd. 1773: Dömösön, 1776: Maróton kántor, egyúttal a betegek orvosa, a szegények gyámolítója, a jegyzőség ügyeinek intézője. Zongoraműv-e fölkeltette kora érdeklődését. Egyh. énekeskv-ei révén ismert és közkedvelt volt. Dallamait ma is énekeljük a →Hozsanna 19, 26, 43, 47, 63, 66, 67/A, 72, 77, 81, 90, 91, 105, 108, 111 112, 117, 125, 127, 128, 130, 136, 138, 141, 143, 147, 148, 149, 157, 164, 166, 196, 201, 202, 208, 238, 246, 261, 262, 263, 265, 277, 283, 292, 304 és az →Éneklő Egyház 88; szövegeit a Hozsanna 41, 172/A, 203, 253 és az Éneklő Egyház 267. sz. énekeiben. - M: Kat. kar-béli kótás énekes kv. Vátz, 1797. - Faon és Hersze. La Fontaine után. Széphalom, 1803. - Téli rege. Wielandtól. (Átd.) Pozsony, 1804. - A jól meghalásra serkentő énekes-kv. Vácz és Nagyvárad, 1806. - Az estvének term. rajza. H.é.n. - M. egyh. halotti énekes kv. Pest, 1857 és 1895. (A jól meghalásra serkentő. c. munkájának újabb kiadásai) V.V.

Szinnyei I:1291. (†1839!) - Karácsonyi Béla: B. M. emlékezete. Esztergom, 1901. (†1829) - Pintér IV:473, 476. - KL I:245. - Gulyás III:1118. - MIL I:182.


Bozóky Etelka Augusta, ZND (Ungvár, Ung vm., 1881. nov. 29.–Vác, 1957. dec. 24.): apáca. – Nyelv és történelem szakon polg. isk. tanárképzőt végzett. Törökbálinton 1910. I. 15: lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe, fog-át 1913. II. 25: uo. tette. – 1913: uo. a polg. isk., 1929: Zalaegerszegen a tanítónőképző tanára is. 1948: nyugalomba vonult. – A szétszóratás után a váci szoc. otthonban élt. r.k.

Bozóky Mária (Nagyvárad, Bihar vm., 1917. szept. 9.–Bp., 1996. dec. 1.): festő, grafikus, műkritikus. – 1941: ném–fr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1940–45: Szőnyi István növendékeként elvégezte a képzőműv. főisk-t is. Főként táj- és városképeket festett, impresszionista ihletésű alkotásai akvarell és gouche technikával készültek. Festményein a szelíd színek dominálnak. Illusztrációit rendszeresen közölték napi- és hetilapok. – M: Lossonczy Tamás. Bp., 1976. (Mai magyar műv.) – Würtz Ádám. Uo., 1980. (Uaz) – Kunvári Lilla. Uo., 1983. (Uaz) – 1967–71: a Daily News műkritikusa. **

KMML I:320.