Magyar Katolikus Lexikon > B > Bozók


Bozók, v. Hont vm. (Bzovík, Szl.): 1. Szt Istvánról nev. premontrei prépostság. 1124-31: a Hontpázmány nb. Lampert ispán nejével Zsófiával, Szt László kir. nővérével, és fiával, Miklóssal monostort alapított itt Szt István kir. tiszt. II. Béla 1135: összeíratta a monostor javait: 10 egész birtok Hont vm-ben, 2 Esztergom vm-ben (az egyik Bény), 1 Nógrádban, szőlők 3 faluban, földek és népek további 12 faluban. 1139: előfordul 2 apát neve, ekkor még bencés apátság lehetett. A prem-ek 1151-81: vehették át; 1181: a p. már mint a riévali prem. apátság tartozékát erősítette meg. 1235: a prem. ktorok ninivei jegyzékében mint az Alamóc melletti Hradisko prem. apátság filiája tűnt fel. Hradisko 1151-ig a bencéseké volt. 1238: ~ elöljárója apát, 1262-től prép. 1262: további falvakat kapott a Hontpázmány családtól és IV. Bélától, aki a monostor népei feletti bíráskodást az országbíró v. a prép. kizárólagos joghatósága alá utalta. A 15. sz: sokat szenvedett a huszitáktól. A kolostor a tp. É-i oldalán a 15. sz: épült újra. 1530 k. Balassa Zsigmond emberei feldúlták és elfoglalták. 1546-59: Balassa és sógora, Fánchy György várat épített a monostor köré, a vár falai ma is állnak. A kéttornyú tp-ból az egyik torony és a sztély egy része maradt fenn legtovább, de 1945: egy bombatalálat azt is lerombolta. - I. Lipót  1678: ~ birtokait megfelezte a nagyszombati Szelepcsényi szem. és a jezsuita koll. között. 1774 u. a jezsuiták részét a Tanulmányi Alapba olvasztották be. -Prépostjai: 1139: Sándor Krispin, 1235-39: Sándor, 1262-65: István, 1295: Lőrinc, 1316: Péter, 1338-42: Mihály, 1354: Egyed, 1369-70: Jakab, 1382-95: Tamás, 1405: László, 1416: Pál, 1428-30: Szaniszló, 1440: Pál, 1471: Mihály, 1478: Adalbert, 1507: Gadóczy Benedek, 1508-17: Dévai Endre, 1519-24: Szathmár-Némethi Pál. - Címét viselte: 1872: Frichtl József győri, 1893: Vissnyovszky László besztercebányai knk., 1915: Káposztássy Imre. - 2. búcsújáró hely Szt István kir. tiszt. A prépság kpnájában Szt István-ereklyét őriztek. 1519: a népes búcsúra való tekintettel II. Lajos ~ mezővárosnak VIII.20-ra orsz., minden szombatra hetivásárt engedélyezett. 1530 u. a kegyúr erőszakossága, s később a török hódoltság a búcsújárást megszüntette. - 3. esperesség a v. esztergomi egyhm-ben. Plébániái 1917: Alsóbágyon, Berencsfalu, Csábrág, Felsősipék, Hontnémeti, Kormosó, Litva, Szebelléd, Szénavár. - 4. plébánia. 1135: Bozouk. 1332: már létezett. Tp-át 1332 e. Szt István kir. tiszt. sztelték. Kegyura 1880: a Szt István prépság. Anyanyelve szl. - Filiái 1917: Alsólegénd, Bozókalsók, Csákóc, Kecskevarbók, Unyad. H.F.-B.G.-**

1. Rupp. I:130. - Hont vm. Bp., 1906. - PanRT XII/B:182. - Sborník Matice Slovenskej 1935:402, 510. (V. Mencl) - Folia diplomatica (Bratislava) 13/1965:36. (R. Marsina) - Györffy III:182. - LBE:103. - Kovács-Legeza 2002:35. - 2. Pásztor 1940. - Bakács 171:54 - 4. Némethy 1894:31. - Gerecze II:378. - Schem. Strig. 1917:35.