Magyar Katolikus Lexikon > B > Berlász


Berlász Jenő (Bp., 1911. máj. 28.-): történetíró, egyetemi tanár, könyvtáros. - A bpi egy-en 1935: végzett, 1936: bölcs. dr-rá avatták. 1936-37: a bécsi M. Tört-kutató Int. ösztöndíjasa, 1938: az OSZK, 1940: az OL munk. 1942: a Teleki Pál Tud. Int. tört-kutatója. 1943: a bpi műegy. közgazd. karának mtanára, 1947/48: uo. az egyetemes gazd- és társad-tört. ny. r. tanára. 1948 végén, a közgazd. kar megszüntetésekor az MTA Kvtára, 1957-77: nyugdíjazásáig az OSZK tud. főmunk. - 1948: a SZIA tagjelöltje, 1984: a tört-tud. dr-a. 1999: Magyar Örökség díjat, 2000: Bibliotecarius Emeritus c-et kapott. - M: A Thurzó-birtokok a 17. sz. első harmadában, különös tekintettel a jobbágyság gazd. helyzetére. Bp., 1936. (Tanulm-ok a m. mezőgazd. tört-éhez, II.) - A Mária Terézia-kori erdélyi kivándorlások szoc. háttere. Uo., 1939. (Klny. Klebelsberg M. Tört. kutató Int. Évkv-e IX.) - M. művelődéstört. Szerk. Domanovszky Sándor. 3. köt. Többekkel. Uo., 1941. - Az erdélyi úrbérrendezés problémai (1770-80). Uo., 1942. (Klny. Századok, 1941) - A m. jobbágykérdés és a bécsi udvar az 1790-es években. Uo., 1942. (Klny. M. Tört-tud. Int. Évkv-e) - A m. gazd. és társad. tört-írás kialakulása. Uo., 1943. (Klny. Közgazd. Szle) - Világtört. a fr. forr-tól napjainkig. Csapodi Csabával. Középisk. tankv. Uo., 1945. - Gazd-tört. alapvetés. (Egy. előadások) Uo., 1947. - Az Akad. Kvtár kzt-ának átalakulása. Uo., 1957. (Klny. M. Kv-szle) - Kz-ok katalogizálása. Uo., 1958. (Az Orsz. Kvtárügyi Tanács kiadványai 3.) - Az erdélyi jobbágyság gazd. helyzete a 18. sz-ban. Uo., 1958. (Ért-ek a tört-tud. köréből. Új sorozat 10.) - A keszthelyi Helikon Kvtár balatoni gyűjteménye. (Bibliogr.) 1-2. r. Uo., 1959-65. - Kazinczy Ferenc levelezése. 23 köt., közzéteszi többekkel. Uo., 1960. - Dernschwam János kvtára. A hazai humanizmus tört-éhez. Uo., 1964. (Klny. M. Kv-szle) - A pest-budai céhes ipar válsága és a Ferenc-kori céhszabályozás. Uo., 1967. (Klny. Századok) - 500 é. a m. kv-nyomtatás. Kiállítási kalauz. Szerk. Uo., 1973. - Hogyan fogadta társad-unk és a külföld a Széchenyi Kvtár alapítását? Uo., 1973. (Klny. OSZK Évkv.) - Jankovich Miklós kvtári gyűjt-einek kialakulása és sorsa. Uo., 1973. (Klny. OSZK Évkv. 1970/71) - Kvtári kultúránk a 18. sz-ban. Uo., 1974. (Klny. az Irod. és felvilágosodás c. műből) - Tájékoztató a kzt. gyűjtőkörről, rendszerezésről és a kz-katalógusok sajtó alá rendezéséről. Uo., 1975. - A tört-tud. tájékoztatás segédkv-ei. Uo., 1975. - Újabb információk Istvánffy Miklós tékájáról. Uo., 1975. (Klny. OSZK Évkv. 1972) - Kvtári kultúránk bontakozása a 16-17. sz-ban. Uo., 1976. (Klny. OSZK Évkv. 1973) - Széchényi Ferenc kz-gyűjt-e. A Miller-féle katalógus feltárása. Uo., 1981. (Klny. OSZK Évkv. 1978.) - Az OSZK tört. 1802-1867. Uo., 1981. - A Dernschwam-kvtár. Egy mo-i humanista kv-jegyzéke. Szeged, 1984. (ném. is: Die Bibliothek Dernschwam. Uo., 1984) - Pavao Ritter-Vitezovic, az illirizmus szülőatyja. M-horvát viszony a 17-18. sz. fordulóján. Uo., 1986. (Klny. Századok) - A Századok 1943:7/10. sz.-1944:7/10. sz. h. szerk-je, 1945/46-1947:10. sz. szerk-je. A Józsefvárosi Lex. (Bp., 1970) szerk. munk.; a Bp. lex. (Uo., 1973) Kultúra rovatának vez-je és cikkírója. 88

Gulyás III:66. - SZIA tagajánl. 1948:8. - Önéletr. (1989. VIII. 2.)