🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baróti
következő 🡲

Baróti (1884-ig Grünn) Lajos (Haulikfalva, Torontál vm., 1856. aug. 26.-Balatonalmádi, 1933. márc. 13.): történetíró, tanár. - A gimn-ot Szegeden és Temesvárt végezte, a bpi egy-en 2 é. jogot tanult, 1879: tört-földr. szakos, 1880: m., 1881: ném. nyelvből tanári okl-et szerzett. 1880: polg. isk., 1894-1905: nyugdíjaztatásáig a Bp. VIII. ker. főreálisk-ban. tanított. - 1915: a SZIA II. o-a tagjává választotta. Petőfivel és a Bánát településtört-ével foglalkozott. Népisk., Csánki Dezsővel polg. isk. tört. tankv-eket írt. - M: Petőfi újabb reliquiái 1838-1849. Bp., 1887. - Perjámos. Nagybecskerek, 1889. - A bánsági legrégibb ném. település tört. Temesvár, 1892. (Klny. Tört. és Régészeti Értes.) - Ezer év. Képek a m. nemz. tört-ből az ifj. számára. Bp., 1894. - D-Mo. XVIII. sz-beli tört-éhez. 1-3. köt. Temesvár, 1896-1907. - A m. nemz. tört. Írta Szalai József. Átdolg. 1-4. köt. Bp., 1896-98. - Ausztria tört. Írta Alfonz Huber. Ford. 1-3. köt. Uo., 1899-1901. - Péterfi Jenő Petőfi Sándorról. Ford. Uo., 1913. - Betűjegyei: B-i, L-s, B. L. T.E.

Szinnyei I:606. - Pallas II:274. (1826!) - Révai II:639. (itt, s ezután minden lex-ban *Perjámos, melyhez Haulikfalvát kb. 1876: külterületként csatolták); XXI:130.- Torontál vm. 1914:268. - Magyarság 1933. III. 17. - Irodtört. 1933:113. - Gulyás II:509; 1956:523. - MÉL I:122.

Baróti Miklós, OFM (†Szeged, Csongrád vm., 1680. nov. 5.): székely eredetű hitszónok. - Neve 1657: bukkant föl Alsósebesen (Sáros vm.), ahol hitszónok és a bölcs-et tanára. 1662: a Megváltóról nev. rtart. hitszónoka. - M: A Sz. Bútsú méltóságának és hasznainak igaz értelmére vezérlő rövid tanuság. Kassa, 1659. L.I.

EME V:708. - Szinnyei I:605. - KL I:158. - MIL I:108.

Baróti (eredetileg Bretter) Pál (Bp., 1930. jún. 1.-Bp., 1981. júl. 23.): irodalomkritikus, szerkesztő. - A kolozsvári Bolyai Tudegy-en m. nyelv- és irod. szakos tanári okl. szerzett. Szatmárnémetiben, Bukarestben, Nagybányán és Kolozsvárt napilapoknak dolgozott, 1959-70: a kolozsvári Utunk c. szépirod. hetilap szerk. 1970-81: a bukaresti A Hét irod. szerk-je. - Írói álneve: Persán Béla. B.Gy.

RMIL I:174.


Baróti István (Csíkszentdomonkos, Csík vm., 1940. okt. 24.–): orgonaművész, organológus, karnagy. – Az orgonatanszakot a bpi Bartók Béla Zeneműv. Szakisk-ban és a Liszt F. ZF-n végezte. →Pécsi Sebestyén, majd →Gergely Ferenc növ-e. 1967: orgonaművész-tanári okl-et kapott. 1970–: a bpi II. ker. Áll., később Járdányi Pál Zeneisk. orgonatanára. 1975–: az esztergomi baz. orgonistája, karnagya, új orgonájának tervezője. 1985–88: részt vett a hazai orgonák teljes felmérésében. 1992–: a Liszt F. Zeneműv. Egy. egyházzenei tanszakán óraadó tanár, 1998–: az esztergomi Érs. Hittud. Főisk-n és Tanítóképzőben is tanít. Hangversenyeket ad, orgonákat tervez (köztük a Nemzeti Hangversenyterem orgonája hangképének, diszpozíciójának tervezője, építésének műv. szakértője). A Liszt Ferenc Társ. tagja. A Strigonium Kórus vez. karnagya. 1986: Liszt-emlékplakettet kapott. So.F.–K.M.

S.k. (1994. XII. 5.)

Baróti László-Sándor (Gyergyószentmiklós, Hargita m., 1961. ápr. 29.–): gimnáziumi igazgató, plébános. – A gimn-ot Gyergyócsomafalván és Gyulafehérváron a kántoriskolában, a teol-t uitt végezte. 1987. VI. 21: sztelték pappá. A marosvásárhelyi Ker. Szt János-, 1988: a sepsiszentgyörgyi Szt József-pléb-n, 1989: Gyimesközéplokon kp. 1990: Györgyfalva és a kolozsvári Mária Szíve-tp. lelkésze. 1992: Gyulafehérváron a Majláth Gimn. tanára, 1996: ig-ja. 2006: Gyergyószentmiklóson az örm. pléb. plnosa. Szentszéki tanácsos. – M: A Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve (1990–2000). Gyulafehérvár 2001. – Bevezetés az Ószövetségi Szentírás olvasásához. Csíkszereda 2003. – Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium Évkönyve. Uo., 2003. – Bevezetés az Újszövetség olvasásához. Uo., 2004. – Bevezetés az Ószövetségbe. Kolozsvár 2004. (2. bővített kiadás). Írásai 1990–: a Hargita Népe, a Romániai Magyar Szó, a Szikra, a Vasárnap és a Keresztény Szó lapokban. F.S.

Ferenczi 2009:176.