🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baróti Szabó
következő 🡲

Baróti Szabó Dávid, SJ (Barót, Háromszék, 1739. ápr. 10.-Virt, 1819. nov. 22.): költő. - 1757. XI. 30: Trencsénben lépett a r-be, 1759: Szakolcán lat. és gör. nyelvet tanult, 1760: a gimn. 1. o-ának tanára. 1761-63: Nagyszombatban fil-t tanult. 1763-64: Kolozsvárott a gimn. 2. o-ának tanára és a szem. pref-a. 1764: Egerben a költészettan tanára és a diákok vasárnapi hitszónoka. 1765: Kassán kezdett teol-t tanulni. 1770: itt pappá szent., s a nagyváradi gimn-ban a költ- és szónoklattan tanára. 1773: a 3. próbaév közben érte a r. föloszlatása. 1777-ig Komáromban a szónoklattan tanára, 1777-től Kassán a felső o-okat tanította. 1799: nyugállományba vonult, s irod. tevékenysége jutalmául évi 600 Ft tiszt-díjat kapott. Egykori tanítványához, Pyber Benedekhez költözött, aki Virten külön kis házat épített számára. Itt haláláig az irod-nak élt, s magát mindvégig jezsuitának tartotta. - Bevallása szerint a rend eltörlésének élménye támasztotta föl benne a költőt. Bár ~ előtt sokan írtak már m. költeményeket klasszikus versmértékben, ~ adott ki először egész köt-et időmértékes versformában. Irodtört-ünk e köt. megjelenésétől keltezi az ún. deákos irány kezdetét. Költeményeit ismételten átd., s javítva, bővítve újra kiadta. Kazinczy Ferenccel és Batsányi Jánossal megalapította a Kassai M. Társaságot, 1788-92: kiadta az első m. nyelvű évnegyedes folyóir-ot, a Kassai M. Museumot. Versei megjelentek 1781-82, 1792-94: a M. Hírmondóban. Legjelesebb költeményeit (A ledőlt diófához, A holdhoz, A tavaszhoz, Soros jambus) a tankv-ek és a m. versfüzérek is közölni szokták. Részt vett a Rájnis József és Révai Miklós közt folyó ún. prozódiai harcban. Anyanyelvünk gazdagítása érdekében szótárt állított össze. Több verssel vett részt az orsz. ünnepléseiben. Először tolmácsolt részleteket Milton Elveszett paradicsomából. Vergilius Eclogáit, Horatius néhány versét és saját lat. verseit m-ra ford. - Fm: Új mértékre vett különb verseknek három kv-ei. Kassa, 1777. - Paraszti majorság... 1-2. köt. Pozsony-Kassa, 1779-80. - Kisded szótár... Kassa, 1784. - Vers-Koszorú... Uo., 1786. - Ki nyertes a hangmérséklésben? Uo., 1787. - Költeményes munkái: 1-3. köt. Uo., 1789. - Méltóságos br. generális Orczy Lőrincz úrnak halálára. Pest, 1789. - A m. lovassághoz. H.n., 1790. - Sz. kir. Kassa városához... Kassa, 1797. - Ortographia... Komárom, 1800. - Magyarság virági. Uo., 1803. - Virgilius Énéisse. Ford. 1. köt. Bécs, 1810; 2. köt. Pest, 1813. H.J.

Toldi Ferenc: M. költők élete. 1. köt. Pest, 1871. - Arany János: Prózai dolgozatai. Bp., 1879. (Sz. D.) - Oláh Béla: B. Sz. D. Bp., 1883. - Horváth Balázs: B. Sz. D. Kassa, 1888. (Hátrahagyott verseivel) - Kovács Lajos: B. Sz. D. és nyelvújító törekvései. Miskolc, 1891. - Szinnyei I:607. - Pallas II:674. - Szalkay Alfonz: A deákos isk. úttörői. Esztergom, 1905. - Klemm Antal: B. Sz. D. nyelve nyelvújítási szempontból. Bp., 1908. - Greguss Ágost: Írói arcképek. Bp., 1934. (B. Sz. D.) - Gulyás II:513. - JTÉ 1942:135; 432. (1443) - Hajdók János: B. Sz. D. - Szabó Adorján: B. Sz. D. kassai tanársága. Gödöllő, 1942. - Itk 1952:69. (Keresztúry Dezső-Tarnai Andor: Batsányi és Baróti Szabó); 1955:304. (Rónay György: B. Sz. D.) - M. Nyelv 1956:192, 288. (Ruzsiczky Éva: B. Sz. D. helyesírása) - Gergely Piroska: Román kölcsönszavak B. Sz. D. szótári jellegű munkáiban. Kolozsvár, 1965. - Lukáts 1973:83. - MTIB II:322.