Magyar Katolikus Lexikon > B > Balás


Balás Ágoston Pál, OFM (Kézdiszentlélek, Háromszék, 1680.-Esztelnek, 1748. aug. 26.): hitszónok. - 1702. IX. 4: lépett a r-be, 1708. IV. 6: pappá szent. 1714: dési, 1717:, 1725: és 1728-29: székelyudvarhelyi házfőn., 1721-24: r. titkár, 1727: csíksomlyói házfőn., 1731: Csáki Gábor gr. udvari papja, 1734: zágoni plnos. - M: Cantionale catholicum. 2. kiad-t jav. és s. a. r., Csíksomlyó, 1719. P.G.

Szinnyei I:377. - György 1930:473. (47.)

Balás Antal (Barót, Háromszék, 1834. jan. 17.-1903 előtt): tanár, plébános. - A gimn-ot Kolozsvárt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte. 1856. II: az udvarhelyi főgimn. tanára. 1857. VI. 7: pappá szent. 1858. X. 1: a gyulafehérvári gimn. tanára. 1863. IX. 16: Mezőszengyel, 1866. VIII. 10: Csíkmindszent lelkésze, 1868. VIII. 20: a marosvásárhelyi kat. gimn. tanára. 1875: Csíkszentsimon és Csatószeg lelkésze, 1883. III. 12: Korond plnosa. - 1871. VI. 1-1872. XII: az Erdély c. lap szerk-je, 1873: tulajdonosa. Cikkei 1856-tól jelentek meg az erdélyi lapokban. - Álnevei és jegyei: Arivvistus; B. Antal; b-s; Én; Erdőalji; I-k.; Irnák; nk; nt; Oltmelléki; Rátordi; Székely szántóvető; Sziklavölgyi; Véczelvári; X x X. **

Szinnyei I:377.

Balás Béla (Bp., 1941. márc. 25.-): megyéspüspök. - Bpen a piar-knál érettségizett. A teol-t Esztergomban végezte, 1965. VI. 20: itt sztelték pappá. Nagymaroson, 1971: Nógrádmegyeren, 1972: Bp-Erzsébetvárosban, 1973: Bp. Kada u-ban, 1975: Bp. Rokolya u-ban, majd Varsányban, 1976: Érsekvadkerten káplán, 1977: Bajóton plnos. 1992. VIII. 10: II. János Pál p. Fara di Maggiore c. pp-évé, veszprémi spp-ké nevezte ki. X. 17: Esztergomban sztelték pp-ké, XII. 10: a MKPK az Orsz. Ifj. Lelkipásztori Biz. elnökévé választotta. 1993. V. 30: a kaposvári egyhm. első mpp-e lett. **

Balás Károly Antal, sipeki (Balassagyarmat, 1877. jan. 4.-Körmend, 1961. okt. 10.): közgazda, egyetemi tanár. - Középisk-it Lőcsén és Vácott, az egy-et Bpen, Bécsben és Genfben végezte, Bpen a jog- és államtud. dr-ává avatták, 1901-03: joggyakornok és törv-széki aljegyző, 1903-1906. IX: Nógrád vm. al-, ill. tb. főügyésze, 1906: a kassai jogakad-n a nemzetgazd-, pénzügytan és pénzügyi jog tanára; 1908: a bpi egy-en a nemzetgazd-tan mtanárává képesítették. 1914. VIII: a pozsonyi, 1918. VIII: a bpi egy. közgazd- és pénzügytan ny. r. tanára. 1939: Nógrád és Hont vm. a M. Élet Pártja programjával ogy. képviselővé választotta. 1946: nyugdíjazták. - 1909: megalapította a Kassai M. Társad-tud. Egyes-et, 1919: a SZIA II. szako., 1929. V. 10: a MTA l. tagjává választotta, 1948. IV. 23: kizárta tagjai sorából. - A Nemzetk. Népességtud. Int. és a Nemzetk. Rádiójogi Egyes. m. csop-jának elnöke, a Turul Szöv. primus magistere, a M. Stat. Társ. választmányának alelnöke, a m-csehszl., a m-rum. és a m-jug. nemzetk. vegyes döntőbíróság tagja. - M: A népesedés. Bp., 1905. - Egyetemet Kassának! Kassa, 1906. - Kivándorlásunk és visszavándorlásunk tekintettel Au-hoz való gazd. viszonyunkra. Uo., 1918. (Klny. kassai jogakad. 1907/08. évkv-e) - A család és a m-ság. Bp., 1908. - A nemzetk. fizetési mérleg problémájához. Uo., 1909. (Klny. M. Társad-tud. Szle) - De la natalité réduite á un et á deux enfants au point de vue national et économique. Uo., 1910. (Klny. La Rev. de Hongr.) - A jövedelemelosztás főágai a kapitalizmus korában. Uo., 1913. - Stat. tanulm-ok. 1. (egyetlen) rész. Uo., 1916. - A pénz csereértéke. Uo., 1917. - A M. Gazdaszöv. valutaértekezletének előadmánya és határozati javaslata. Uo., 1920. (Klny. M. Gazdák Szléje) - Pol. gazd-tan. Közgazd-tan 1-2. rész. Uo., 1922. - Társad. pol. 1. rész. Alapvetés. Uo., 1924. (Ném-ül: D. Grundlagen d. Sozialpolitik. Jena, 1926; ang-ul: The foundation of social politics. Ilford, 1926) - Theorie d. Einkommen u. d. Zahlungsmachtverteilung. Wien, 1927. (M-ul: Közgazd. Szle, 1925). - Jogi és államtud. okt-unk reformjáról. Pécs, 1928. - A szociálpol. főkérdései. Bp., 1929. (Ném-ül: D. Hauptfragen d. Sozialpolitik. Wien-Leipzig, 1928). - Családi fejegyzések. Uo., 1929. - La question „Quo vadis” dans la démographie moderne. Uo., 1930. (Klny. Journal de la Soc. Hongr. de Statistique) - Saggio sulla distribuzione della richezza. Padova, 1930. (Klny. Publicationi delle R. Universitá di Pavia) - Áradók és residium-adók. Uo., 1931. - D. neue Bevölkerungsproblem. Uo., 1932. - Pénzügytan. Jegyezte Püski Sándor. 1-2. köt. Uo., 1933-35. - La politique commerciale en Europe Central. Paris, 1934. - Adólikviditás. Bp., 1934. (Klny. Közgazd. Szle) - Pénzügyi ethika. Uo., 1935. (Klny. uonnan) - Parlamentarizmus és pénzügyi ethika. Szeged, 1935. (Klny. Polner-emlékkv.) - Malthus and the population problems of today. Bp., 1935. (M-ul: M. Stat. Szle) - A vásárlóerő és a gazd. szabadság összefüggései. Uo., 1938. - Faj, felekezet és stat. a zsidókérdésben. Uo., 1938. (Klny. Liga Értes.) - Jólét és tulajdon. Bp., 1941. (Klny. Közgazd. Szle) - A korszellem termrajzához. Uo., 1942. (Klny. Bpi Szle) - Gazd. önállóságunk. Uo., 1943. - Gedanke einer Neuordnung in der Bevölkerungsfrage. Uo., 1943. - Közgazd. érdektudataink kérdéséhez. Uo., 1943. (Klny. Gazd. Jog) - Pénzérték, adó és jogrend. Uo., 1943. (Klny. Közgazd. Szle) - Ünnepi beszéd Wekerle Sándor emlékére. Uo., 1943. T.E.

Nógrád vm. Bp., 1911:257. - H. Kovács Kassa, 1908:280. - MTA tagajánl. Bp., 1925:29. - Révai keresk. lex. I:201. - Gellért-Madarász Bp., 1932:34. Arck. - Karczag Uo., 1932:330. - Ünnepi dolgozatok B. K. és Heller Farkas szül. 60. évford. alkalmából Uo., 1937:5. (B. K. irod. munkássága) - Gulyás I:1191. - Ogy. alm. Bp., 1940:124. Arck. - MÉL I:81. (MTA-tagsága itt 1929-49!) - MTA tagjai Bp., 1975:14.

Balás Lajos, sipeki (Becske, Nógrád vm., 1855. aug. 20.-Rozsnyó, 1920. szept. 18.): megyéspüspök. - A középisk-t Vácott, a teol-t Kassán és Vácott végezte, 1879. III. 7: pappá szent. Lőrincin, 1880: Hatvanban, 1881: Csongrádon kp., 1882: Vácott karkp. és a Kat. Legényegylet alelnöke, 1885: ppi szertartó és iktató, 1887: sztszéki jegyző, 1888: levtáros, 1895. X: szegyh. knk. és egyhm. irodaig., 1898: gurlai c. apát, 1900: p. prel., 1904/05: a szem. rektora. 1905. X. 17: rozsnyói mpp., XII. 21: Rómában Prohászka Ottokárral és gr. Zichy Gyulával együtt X. Pius pp-ké szent. Rendezte az egyhm. pénzügyeit. 1919 nyarától a komm-kkal való összejátszás vádjával gyakori házkutatásokkal zaklatták; ágyából kirángatva, félig felöltözve gyalog vezették Rozsnyóról Betlérre. Pár hetes iglói fogság után vesebajban halt meg. - A rozsnyói szék 1920. X-1925. XII: üres, utóda 1925. XII. 8-1939. IX. 30: ap. korm., X. 1: pp. Bubnics Mihály. T.E.

Ogy. alm. 1906:3; 1910:29. - Révai II:476; XIX:832. - Chobot II:683. (*aug. 20.) - Kincses Kalendáriom 1921:172. (†szept. 21.) - Gulyás I:1197. - Tragor Ignác: Váci pályák, váci babérok. Vác, 1940:17. - Salacz 1975:13.