🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Békefi
következő 🡲

Békefi (1876-ig Brökl) Remig József, OCist (Hajmáskér, 1858. aug. 3.-Eger, 1924. máj. 21.): apát, történetíró. - A gimn-ot Veszprémben végezte, 1874. IX. 17: lépett a r-be, 1876-80: teol-t végzett Zircen, 1880. IX. 1: gimn. tanár Pécsett, 1881. VIII. 7: pappá szent. 1884-85: tanár és apátsági jegyző Zircen, majd ismét pécsi tanár. 1893: a bpi egy. az Árpád-kori pol. és művelődéstört. mtanárává képesítette, s a rend tört-írója lett. 1898: a bpi egy-en a m. művelődéstört. rk., 1900: r. tanára, ahol 1910/11: a bölcs. kar dékánja. 1911. IX. 19: zirci apáttá vál. 1917: a múz-ok és kvtárak orsz. felügy-je. 1923. I. 27: a zirci kongr. prézes apátja lett. - 1896. V. 15: az MTA l., 1908. IV. 30: r. tagjává, 1915: a SZIA 1. szako. tagjává választotta. Nevelés- és rendtört. művei forrásértékűek. - M: A pilisi apátság tört. 1-2. köt. Pécs, 1891-92. 4-5. köt. Bp., 1902. - Széchenyi István gr., a m. nemz. regenátora. Pécs, 1894. (Klny. A pécsi főgimn. értes-je) - A cikádori apátság tört. Uo., 1894. - Árpádkori közokt-ügyünk és a veszprémi egy. létkérdése. Bp., 1896. (Klny. Századok) - Egyh. beszéd... Szt István kir. napján a zirci ciszt. tp-ban. Uo., 1896. - Emlékkv., melyet Mo. ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai ciszt. rend. Szerk. Uo., 1896. - A ciszt. rend tört. Mo-on. Uo., 1896. (Klny. Emlékkv.) - Vallásos és erkölcsi élet Mo-on az Árpádházi kir-ok korában. Uo., 1896. (Klny. Századok) - A ciszt-ek kk. iskolázása Párisban. Uo., 1896. - Szegyh. isk-ink szervezete az Anjou-korban. Uo., 1897. (Klny. Századok) - A pásztói apátság tört. 1. (egyetlen) köt. Uo., 1898. - Oláh Miklós nagyszombati isk-jának szervezete. Uo., 1898. (Klny. Századok) - A debreceni ev. ref. főisk. 17. és 18. sz. törv-ei. Uo., 1899. - A sárospataki ev. ref. főisk. 1621-iki törv-ei. Uo., 1899. - III. Béla és a m. nemz. művelődése. III. Béla temetése. Uo., 1900. (Klny. Forster Gyula emlékkv.) - A marosvásárhelyi ev. ref. isk. 17. sz. törv-ei. Uo., 1900. - A bolognai jogi egy. 14. és 15. sz. stallumai. Uo., 1901. - Inczédy Dénes emlékezete. Uo., 1901. (Klny. M. Paedagogia) - A mo-i kápt-ok megalakulása és Szt Chrodegang regulája. Uo., 1901. (Klny. Kat. Szle) - A rabszolgaság Mo-on az Árpádok alatt. Uo., 1901. - Szt István kir. intelmei. Uo., 1901. - Hogyan lettek a ciszt-ek tanítórenddé Mo-on? Uo., 1902. (Klny. Kat. Szle) - A mo-i közokt. tört. a kk-ban. Uo., 1902. - Emlékbeszéd Czobor Béla fölött. Uo., 1904. - Kerékgyártó Árpád Alajos emlékezete. Uo., 1904. - A középisk. tanárképzés. Uo., 1904. (Klny. M. Paedagogia) - Pauler Gyula emlékezete. Uo., 1904. - A népokt. tört. Mo-on 1540-ig. Uo., 1906. - A Balaton környékének egyházai és várai. Uo., 1907. - Emlékbeszéd Mátyás Flórián fölött. Uo., 1907. - Emlékbeszéd a bpi tudegy. Rákóczi-ünnepélyén. Uo., 1907. - Az iskolázás tört-e Mo-on 1000-1883. Uo., 1907. (Klny. Képes m. irodtört.) - Az Árpádok mint a ker. egyh. és művelődés szervezői. Uo., 1908. ((Klny. Árpád és az Árpádok) - Horváth Mihály és a m. tört-írás. Uo., 1909. (Klny. Századok) - A pécsi egy. Uo., 1909. - A kápt. isk-k tört-e Mo-on 1540-ig. Uo., 1910. - Orvosok, betegségek és gyógyítás Mo-on az Árpádok korában. (Klny. Gyógyászat) T.E.

Szinnyei I:767. (s.v. Békefy) - Békefi 1896:334. - Pallas XVIII:156. - Egyh. Közl. 1911:731. Arck. - B. emlékkv. Bp., 1912. (B. R. irod. munkássága) - KL I:174. - Bártfai-Szabó László: B. R. emlékezete. Bp., 1934. Arck. - Domanovszky Sándor: B. R. rendtag emlékezete. Uo., 1935. - Gulyás II:895. - Schem. Cist. 1942:196. - MÉL I:160. - MTA tagjai 1975:26.