Magyar Katolikus Lexikon > B > Bárczi


Bárczi Géza (Zombor, Bács-Bodrog vm., 1894. jan. 9.-Bp., 1975. nov. 7.): nyelvész, egyetemi tanár. - 1911: éretts. Zomborban. Tanulm-ait a bpi Eötvös Koll. tagjaként folytatta m-lat-gör., majd fr. szakon. 1914: fr. ösztöndíjat kapott, közben a vh. idején internálták. 1917: sikerült Svájcba jutnia, s 1917-19: a lausanne-i egy-en tanult. 1920: a bpi egy-en m-fr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1926: a szegedi egy-en drált. 1919/20: a Bp. IX. Mester u. f. keresk. isk., 1920-29: a IV. ker. reálisk., 1929-től a bpi tanárképző gyakorló középisk. tanára. 1932: a szegedi, 1938: a bpi egy-en az ófr. nyelv mtanára. 1941: a debreceni egy. m. és finnugor nyelvészprof-a. 1947: a M. Nyelvjárások Atlasza munkálatainak szervezője. 1948-49: a bölcs. kar dékánja. 1952-71. VII. 1-i nyugdíjazásáig a bpi ELTE II. sz. M. Nyelvészeti Tanszékének vez-je. 1952: Kossuth-díjat kapott. 1939. V. 12: az MTA l., 1947. VI. 6: r., 1958: a helsinki Finnugor Társ. tb., 1967: a Finn Tud. Akad. külső tagja. 1960: a M. Nyelvtud. Társ. elnöke. 1970: a M-ok Világszöv-ében az Anyanyelvi Konferenciák védnökségének elnöke. 1973: a debreceni egy. díszdr-a, tud. munkássága a m. nyelvtört. részletkérdéseitől a szókincskutatáson át a réteg- és csop-nyelvek egyidejű vizsgálatáig és irod. nyelvünk kialakulásának kérdéséig terjedt; jelentős nyelvművelő és lexikográfus. Szintézisteremtő, átfogó munkássága, tud-szervező és utánpótlásnev. szerepe hosszú időn át meghatározta a m. nyelvészeti kutatásokat. - M: A francia r hang tört-éhez. Szeged, 1926. - Fr. nyelvkv. reálisk. 3-6. o. számára. 1-4. k. Bp., 1926-30. - A „pesti nyelv”. Uo., 1932. - Ó-fr. hang- és alaktan. Pécs-Bp., 1933. - A m. nyelv fr. jövevényszavai. Bp., 1938. - M. szófejtő szótár. Uo., 1941. - Jegyzetek a bpi népnyelvről. Debrecen, 1943. - Régi m. nyelvjárások. Bp., 1947. - A Tihanyi Apátság Alapítólevele mint nyelvi emlék. Uo., 1951. - Fonetika. Uo., 1951. - A m. szókincs eredete. Uo., 1951, 1952. - Bev. a nyelvtud-ba. Uo., 1953. - M. hangtört. Uo., 1954. - M. tört. szóalaktan. I. A szótövek. Uo., 1958. - A m. nyelv életr-a. Uo., 1963. - A m. nyelv tört. (Benkő Loránddal és Berrár Jolánnal). Uo., 1967. - Nyelvművelésünk. Uo., 1974. - Szerk. 1914: a La Verda Standardot; 1933-35: Molnos Lipóttal a Revue des Études Hongrois-t; 1941-49: a M. Népnyelv-et; 1942: a M. Nyelvjárási tanulmányok-at; 1944: a M. Nyelv-atlasz munkálatait és A M. Nyelv Értelmező Szótárát (Országh Lászlóval). - Álnevei és betűjegyei: B. (Magyarosan 1931-38); Bácsmegyei Géza (Uo.); B. G. (Uo.); bg. (Uo); Cobo (La Verda Standardo, 1914). K.L.

Gulyás IV:408; 1956:522. - Nyelvtud. Értes. 1964:5. (Benkő Loránd) - Szegedi egy. alm. 1971:57. Arck. - MTA tagjai 1975:410. - Études Finno-Ougriennes (XII. Bp-Párizs), 1975:255. (Sauvageot) - Nyelvtud. Közl. 1976:149. (Kálmán) - Nyirkos FUF 42. Helsinki, 1977:304. - Magyar Nyelvtud. Közl. 1978. (Szathmári, munkáinak jegyzékével)

Bárczi (1898-ig Kratina) Gusztáv (Nyitraudvarnok, Nyitra vm., 1890. szept. 13.-Bp., 1964. aug. 9.): orvos, gyógypedagógus. - Léván 1910: tanítóképzőt, Bpen 1913: gyógyped. tanárképzőt végzett. Mártonfalván tanító, 1914: a siketnémák bpi int-ének tanára. 1916: gimn-i érettségit tett, 1921: orvosi okl-et szerzett, 1922: a siketnémák bpi int-ének orvosa. Török Bélával együtt Bpen létrehozta a Nagyothallók Isk-ját. 1935-től a VKM-ben a gyógyped. ügyek referense, 1936: tanár, 1937: ig. a bpi Gyógyped. Nev. Int-ben. 1942-63:, nyugdíjazásáig a Gyógyped. Tanárképző Főisk. ig-ja (mely 1975 óta nevét viseli), 1946-63: tanszékvez. tanára is. 1953-64(?) ogy. képviselő. - A Gyógyped. Nev. Int. pincéjében 1944: a ném. megszállás idején 40 zsidó gyereket bújtatott. 1946: elkészítette a főisk. rendtartását. Leírta a corticalis siketség kórképét. A munkával nevelés módszerének kidolgozásával új irányt adott a siketnéma-okt-nak, ebből fejlesztették ki az elmebetegek munkaterápiájának elméletét és gyakorlatát. Az NDK-ban irányításával szervezték meg a brandenburgi imbecillisek int-ét, a Bárczi-Haus-t. - 1944: a SZIA II. o. tagja; 1953: Kossuth-díjat kapott. - M: Testünk és egészségünk. Tankv. az el. isk. 5-6. o. számára. Gubacs Gáborral. Bp., 1926. - Egészségtani próbatanítások. Összeáll. Uo., 1928. - A m. beszédhangok képzése. Uo.,(1928) - Az egészségvédelmi nev. vezérkv-e. Uo., 1935. (2. kiad. 1940) - A siketnémák egy csop-jának hallóvátétele. 2 értekezlet. Ranschburg Pállal. Kalocsa, 1935. (Klny. Gyógyped.) - Egészségtan a gimn. 3. o. számára. Bp., 1937. - Uaz a gimn. 4. o. számára. Uo., 1937. - Hallásébresztés-hallásnevelés. Vác, 1938. - Egészségtan a leánygimn. 8. o. számára. Bp., 1942. - Uaz a fiúgimn. 8. o. számára. Uo., 1946. - Ált. gyógyped. Főisk. tankv. Uo., 1950. - Gyakorlati fonetika és hibás beszédjavítás. Uo., 1950. - A kiejtés az olvasás és az írás tanításának fiziológiai vonatkozásai. Gyógyped. nev. számára Uo., 1954. - A m. gyógyped. a pavlovi fiziológia szemléletében. (Többek hozzászólásával) Uo., 1955. - Szerk. 1921-23: a M. Siketnéma Oktatást, 1930: a Nótás Búfelejtőt. T.E.

Gulyás II:410. - SZIA tagajánl. 1944:3. - Gyógyped. 1964:5. sz. - Ped. Szle 1964:11. sz. - MÉL I:114. - Gordosné Szabó Anna-Gollesz Viktor: Bibliogr. B. G. szakirod. munkáiból. Bp., 1975.