🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Ányos
következő 🡲

Ányos, Anianus, Szt (Vienne, Gallia, 358.-Orléans, 453. nov. 17.): püspök. - Evurtius orléans-i pp. 382: pappá szent., s rábízta a Szt Lőrinc-ktor vez-ét. 388: pp-ké választották. 65 éven át vezette híveit, s különösen 451: tett értük sokat, amikor Attila seregei pusztították a vidéket, és a várost is elfoglalták. Már a merovingok idején a sírja fölött tett esküvel kellett az országnagyoknak tisztázni magukat, ha vádolták őket. Később a kir. szerződéseket is sírja fölött kötötték meg. ~ a Ny-i uralkodók védősztje lett. - Ü: nov. 17. - Mo-on szerepel a kk. misekv-ekben. I. András a tihanyi apátság patrónusává választotta, de tiszt. nem vált ált-sá. Marcali (1404) ~ titulusa is elenyészett. Ányos, Angyán, és talán Ányás (Csongrád vm.) családnevünk is ~ból eredhet. **

BS I:1258. - Bálint II:474.

Ányos Pál István, fajszi és vámosi, OSPPE (Esztergár, Veszprém vm., 1756. dec. 8.-Veszprém, 1784. szept. 5.): pap, tanár, költő. - Komáromban, Győrött, Veszprémben és Pápán tanult. 1772: lépett a r-be. A márianosztrai ktorban mint novíc. barátságot kötött →Virág Benedekkel. Pápán, majd a nagyszombati egy-en fil-t tanult. Tanárai közé tartozott Dugonics András, Katona István és Szerdahelyi György. 1776: bölcs-ből drált. A lat. klasszikusok mellett szívesen olvasta Gyöngyösi verseit. Kapcsolatba került a Nagyszombatban katonáskodó Barcsay Ábrahámmal. 1777: az egy. Budára telepítése után ott folytatta teol. tanulm-ait. 1781: pappá szent. Bekapcsolódott a város megélénkülő irod. életébe. Bessenyei György őt látta alkalmasnak a tervezett Hazafiúi Társ. másodtitkári feladatára. A világi élet vonzásából r. elöljárói 1781. XI: a felsőelefánti rházba helyezték. Itt vált világossá számára, hogy igazi hivatása az irod. életbe szólította volna. 1782. X: a székesfehérvári rházba helyezték és a pálos gimn. első, grammatikai o-át bízták rá. Tanári munkájában egyre inkább gátolta betegsége. Élete utolsó időszakát Veszprémben töltötte. Megpróbáltatása idején hite megerősödött, lelki egyensúlya helyreállt. A veszprémi ferences tp. sírboltjába temették. - A korszellem és egyéni érzékenysége egybeeséséből születtek a m. szentimentalizmus kiemelkedő alkotásai: Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál. Egy hív szívnek kedvese sírja felett való panaszai. A felvilágosodás irod-ában nagy szerepet játszó népiesség is megjelenik műveiben. Hazafias érzelmeit sértették Mária Terézia és II. József korlátozó intézkedései, amelyekkel a nemz. nyelv, irod. és tud. fejlődését gátolták. Korának felelősségét kutatta a világban meglévő egyenlőtlenségek és zsarnokság eltűrésében. Gondolatainak hatása kimutatható a kortárs irod-ban. Műveinek kiadását Batsányi Jánosra bízta. - M: Igaz hazafi, az az Károly Antal úrnak...hazája szerelme. Pest, 1778. - Az Orvosi Oktatások írójához. Uo., 1778. - A szép tud-oknak áldozott versek... Buda, 1780. - Nagymélt. gr. Eszterházy Pálnak... Pest, 1781. - Énekek kv-e szükséges litániákkal és imádságokkal... Pest, 1785. - Á. P-nak munkái. Bécs, 1798. - Á. P. költeményei. Bp., 1875. - Egyh. beszéd. 1783. Kiad. Csaplár Benedek. Uo., 1888. - Á. P. elmélkedései. Uo., 1889. - Á. P. versei. Uo., 1907. V.I.

M. Museum 1788:62. (Batsányi János: Á. P-ról) - Ballaghi Aladár: A m. kir. testőrség tört. Bp., 1872. - Koltai Virgil: Á. P. élete és költ-e. Uo., 1882. (és 1885.) - Szinnyei I:197. - Gellért Jenő: Á. P. Uo., 1895. - Császár Elemér: Á. P. (1756-1784). Uo., 1912. - Gulyás I:677. - MItB II:304. - Érdi Éva: Á. P. szóképei. Uo., 1972. (Nyelvtud. dolgozatok 9.) - Rónay György: Balassitól Adyig. Uo., 1978:96. - M. Nemz. 1984. IX. 7. (Tangli Gyula: Á. P. emlékezete)