🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > koronázási palást
következő 🡲

koronázási palást: a →koronázási jelvények egyike. Azt az isteni segítséget jelzi, mely betakarja, oltalmazza a királyt, hogy betölthesse küldetését: az ország védelmét és a nép boldogulásának és üdvösségének szolgálatát. - A m. ~ eredetileg harang alakú magyar miseruha (→kazula), bizánci selyemből, arany hímzéssel, amelyet 1031: adományozott I. (Szt) István kir. és Gizella kirné a székesfehérvári préposti tp-nak. Palásttá alakítása a 12. sz-ra tehető. Először II. (Kis) Károly (ur. 1385-86) koronázásánál említik (Carolus sacrata circumdatur veste). - Ikgr. A ~ képprogramja a keresztről uralkodó és tanító Krisztus körül mutatja az Ó- és ÚSz prófétáit, apostolait és a szenteket. Azt tanítja, hogy a fölkent király keresztként veszi vállára az uralkodás terhét, és Krisztus előtti felelősséggel a Szűzanya és a mennyország segítségével teljesíti szolgálatát. A ~ hátán látható villa alakú kereszt mellett a szöveg: LIGNUM CRUCIS O SPES CERTA SALUTIS ('Kereszt fája, ó biztos reménye az üdvösségnek'). Hexameterekben olvasva (Madas Edit): [ECCE] LIGNUM CRUCIS ... ('Íme, a Kereszt fája...) - A keresztre hímzett mandorlában Krisztus áll áldásra emelt kézzel, lábai alatt oroszlán és sárkány (az ördög jelképei). A mandorlában a szöveg: HOSTIBUS EN XRISTUS PROSTRATIS EMICAT ALTUS ('Ellenségeit letiporván megdicsőül Krisztus'). - Az álló Krisztustól jobbra, kissé följebb, a kereszt jobb szára fölött 2 térdelő és 2 kiterjesztett szárnyú angyal tart egy mandorlát, benne álló szent (Ker. Szt János?), körülötte az →evangélista szimbólumok. A mandorlában a szöveg: DAT SUMMO REGI FAMULATUM CONCIO CELI ('a Nagy Királynak szolgál a mennyei gyülekezet'). Szimmetrikus elhelyezésben a kereszt bal szára fölött 2 térdelő és 2 kiterjesztett szárnyú angyal tartja mandorlában az →orante Máriát. A mandorla szövege: EMICAT IN CELO SANCTAE GENITRICIS IMAGO ('fölragyog az égben a Szent Anya képe'). - A kereszt 2 szára körül hármas gyűrűben próféták irattekerccsel, apostolok és szentek, összesen 18 szent (12 kispróféta, 4 nagypróféta, 2x Krisztus).

A belső körgyűrűben balról jobbra Habakuk, Nátán, Ezekiel, névtelen alak (Ozeás?), Krisztus (PRINCIPIUM ET FINIS, 'Kezdet és a Vég' felirattal, kezében könyvvel), Dániel, Aggeus, Zakariás, Malakiás. A kereszt másik oldalán: Mikeás, Jónás, Abdiás, Jeremiás, Krisztus (vállai mellett: A - Ω, kezében országalma), Izajás, Joel, Ámosz, névtelen alak (Báruk?). - A próf-k lábánál körbefutó betűszalag: CASULA HEC OPERATA ET DATA ECCLESIAE SANCTAE MARIAE SITAE IN CIVITATE ALBA ANNO INCARNATIONIS XPISTI M XXXI INDICCIONE XIIII A STEPHANO REGE ET GISLA REGINA. ('E kazulát István király és Gizella királyné készítette és ajándékozta a Fehérváron lévő Szűz Mária egyháznak a megtestesülés 1031. évében'). - E betűszalag alatt egy másik körgyűrűben a 12 ap. trónszéken: Péter, Pál (tollal és kv-vel), János (tollal), Tamás (kv-vel), Jakab (kv-vel), Fülöp (kv-vel) (Krisztus mandorlában), Bertalan (áldást ad), Máté (tollal és kv-vel), Júdás Tádé (tollal és kv-vel), Simon (kv-vel), András (kv-vel). - Középen mandorlában Krisztus trónon ül, bal térdén kv., jobbját áldásra emeli. A mandorlában a körirat: SESSIO REGNANTEM NOTAT ET XRISTUM DOMINANTEM ('a trón az uralkodó és országló Krisztust hordozza'). - A ~ alján körökben: Névtelen (Szt Damján), Szt Kozma, Szt Pantaleon, Szt György, Szt Vince, Gizella kirnő, Imre hg., István kir., Szt István vt., Szt Kelemen pápa, Szt Sixtus pápa, Stz Kornél pápa, Szt Lőrinc vt. - A szentek körképei között indadíszek és 2-2 madár (galamb?). **

Ipolyi Arnold: A Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények tört. és műleírása. Bp., 1886. - ML 1935. I:583; 1966. II:690. - ItK 1956:1. (ifj. Horváth János: Legrégibb mo-i lat. verses emlékeink) - Bálint I:203. - Tarnai-Madas 1991:259. - Tóth-Szelényi 1996:41. - Kovács 1998:401. (Iconismus casulae S. Stephani regis), 443. (A ~ pannonhalmi másolata)