Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszprémi Káptalan Magánlevéltára


Veszprémi Káptalan Magánlevéltára  →Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár