🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent X. Pius Papi Testvériség
következő 🡲

Szent X. Pius Papi Testvériség, 1970. jan. 11.-: a francia Marcel →Lefébvre érsek által alapított és 1988 óta szakadár, a II. Vatikáni Zsinatot elutasító, tradicionalista mozgalom. - Miután Lefébvre a dakari (Szenegál) érsséget 1962: kénytelen volt átadni bennszülött utódának és a II. Vat. Zsin. szellemét és dokumentumait nem tudta magáévá tenni, a 60-as évek végén a fr-svájci Ecône kisvárosban megkezdte a ~ szervezését. Az akkori lausanne-i pp. erre engedélyt adott. Szem-ában az első papszentelést 1971: végezte. 1973: már 95 kispapja volt. - A Szentszék 1974: indított először vizsgálatot az ecône-i intézmények ellen, mivel Lefébvre egyre szélesebb körben vált ismertté és terjesztette nézeteit. Ezek közül legismertebb, valójában nem a legfontosabb tétel a zsin. lit. reform elutasítása és a ragaszkodás az ún. trienti, Szt V. Pius-féle rítushoz a lit-ban. Emiatt kezdetben viszonylag sokan rokonszenveztek a mozg-mal, akik nosztalgiát éreztek a régi, fiatal korukban megszokott formák iránt. Súlyosabb eltévelyedés volt Lefébvre és a ~ tanbeli szembeállása a II. Vat. Zsin-tal, különösen a vallás- és lelkiismereti szabadságról és az ökumenizmusról szóló dekrétumokkal. Liberális és prot. eszméknek teret engedő irányzattal vádolta a zsinatot a →Gaudium et spes konst. megállapításai miatt is. - 1975: a lausanne-i pp. visszavonta az Ecône-nak adott működési engedélyt, VI. Pál p. megtiltotta ott a papnevelést és főleg a papszentelést. Ennek ellenére 1976: ismét volt szentelés, mire VII. 24: a p. Lefébvre érs-et felfüggesztette a főpásztori, papi tevékenység gyakorlásától. - Az egyh. tilalommal nem törődve a ~ben tovább folyt a papnevelés és papszentelés, tovább építették saját szervezetüket. 1988: a közösségnek mintegy 200 papja volt, akik 10 körzetben működtek No-ban, Angliában, Ausztráliában, Kanadában, az USA-ban, Fro-ban, Mexikóban, D-Amerikában és Svájcban. Használaton kívül álló tp-okat megvásárolva v. más módon mintegy 500 misézőhelyet alakítottak ki. Körzeteiken belül kisebb egységet jelentenek az ún. perjelségek. - A ~ a 70-es évek végén saját ifj. mozg-mal is próbálkozott, külön lappal (Egyenes Út). „Apácarendjük” a fr-belga határon egy volt klarissza zárdában rendezkedett be 3 nővérrel, 7 növendékkel, Lefébvre érs. nővérének vezetésével. Egyik kezdeményezés sem lendült fel, de a papi hivatások dolgában Ecône-ban, Zaitzhofenban (No.) és másutt eléggé állandó számarányok alakultak ki. - A ~ egyházjogi helyzetének tisztázására II. János Pál p. kezdettől jelentős erőfeszítéseket tett, de az idős Lefébvre ismételt vatikáni meghallgatásai, tárgyalásai sokáig nem kecsegtettek semmi reménnyel. Amikor Lefébvre 82 éves korában, 1987: bejelentette, hogy pp-utódot kíván a ~ élére állítani, az így kiéleződött helyzetben a Sztszék újult erőfeszítéseket tett a rendezés érdekében, az egyházszakadás megakadályozására. II. János Pál p. Gagnon kanadai bíb-t bízta meg, hogy folytasson vizsgálatot a ~ intézményeiben és keresse az egyhjogi megoldás lehetőségeit. Az →Opus Dei személyi prelatúrához hasonló megoldás látszott a legvalószínűbbnek, ha Lefébvre és követői elfogadják a II. Vat. Zsin-ot úgy, amint ezt tőlük a Sztszék kívánta. A négyes pp-szentelés kitűzött időpontja (1988. VI. 30.) előtt felgyorsultak az események. V. 5: már úgy látszott, hogy mégis lesz megoldás, mert az érs. aláírt egy jegyzőkv-et a Hittani Kongr-ban, de másnap visszavonta még a minimális sztszéki követelmények elfogadását is. Lefébvre VI. 30: Ecône-ban pp-ké szentelte Bernard Tissier de Mallerais 43 é. fr. papot, a ~ főtitkárát, Barnard Fellay 30 é. fr. svájci főgondnok-papot, a 48 é. amerikai Richard Williamsont, aki az angliai szem-ok rektora, és Alphonso de Gallretát, egy 31 é. argentin papot. Felszentelésük a kat. egyh. törv-ei szerint érvényesen, de meg nem engedett módon történt és így skizmatikus tett volt. II. János Pál p. apostoli irata megállapította a szentelő érs., a 4 felszentelt és egy brazíliai pp. asszisztens elszakadását a kat. egyh-tól, és a megfelelő egyh. büntetéseket szabta ki rájuk, figyelmeztetve mindenkit, hogy aki követi őket, ugyanúgy elszakad az Egyháztól, mint ők. - A →skizma önmagában még nem →eretnekség, ám a ~ érveléseiben, tanításában sok olyan vonás van, ami közelíti az eretnekséget. Az egyetemes zsin. és a pápa tekintélyének megkérdőjelezése már önmagában is eretnek vonás. - A ~ mint mozgalom 1991: mintegy 60-70.000 rokonszenvező hívőt tudhat maga mögött. A Lefébvre érseket szakadásba nem követő papok és kispapok számára a svájci Hautrive ciszt. apátságában már 1988: megalakítottak egy Szt Péterről nev. Papi Testvériséget, a Szentatya pedig biz-ot hozott létre Augustin Meyer bíb. vezetésével az Egyházba való visszatalálásuk segítése céljából. R.P.

LThK 1993. II:1295.