Magyar Katolikus Lexikon > R > Ruzsiczky


Ruzsiczky Éva (Szomotor, v. Zemplén vm., Csehszl., 1928. dec. 12.-): nyelvész, szótáríró, fordító. - A gimn-ot 1939-47: Sátoraljaújhelyen végezte. A Pázmány Péter/Eötvös Loránd Tudegy-en 1952: m-ném. szakos tanári okl-et szerzett. 1951-66: és 1973-80: az MTA Nyelvtud. Int-ének tud. (fő)munk-a. Részt vett A magyar nyelv értelmező szótárának (1-7. köt., Bárczi Géza és Országh László vezetésével szerk. Balázs János, Bíró Izabella..., 1966), A magyar nyelv rendszere, Leíró nyelvtan 1. köt. (szerk. Tompa József, 1961) és a Nyelvművelő kézikv. (főszerk. Grétsy László és Kovalovszky Miklós, A-K 1980, L-Zs 1985) munkálataiban. 1960: kandidátus. - 1966: →Rózsa Elemér SJ koncepciós perében tanúként kihallgatták, emiatt elbocsátották és tud-os fokozatától is megfosztották. Lektorálással és fordítással foglalkozott, a SZIT új bibliafordításának nyelvi lektora. - 1973. IV: visszakapta kandidátusi fokozatát, VIII: visszakerült a Nyelvtud. Int-be, folytatta a Magyar szinonimaszótár (1978, 1980, 1983, 1991, 1995, 1997, 1999, 2005) O. Nagy Gábor halálával félbeszakadt munkálatait, s több tanulmányt írt a szinonímia kérdéseiről, majd kontrasztív nyelvészeti vizsgálatokat folytatott, végül egy fogalomköri szótár tervén dolg., de ezzel, támogatás híján, föl kellett hagynia. 1983: nyugdíjba vonulása után a Helikon Kiadó megkeresésére a M. szinonimaszótár alapján összeállította a Szinonimaszótár diákoknak c. köt-et (1989, 1999, 2005). A bev-ben a szinonimák különféle fajtáiról és ezek felhasználási módjairól írt. Az óvodás korúak, ill. a kisiskolások számára is szerk. egy kis szinonimagyűjt-t: Csak egy kicsit más. Szinonimák a kicsinyeknek (2000). Lexikonunk munk-a. - Álneve: Verő G. Mária (Szentek élete, 1984. I. köt.). - M: Irod. nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában Kazinczy Ferenc tájszóhasználata alapján. 1963. (kandidátusi ért.) - M. Nyelvőr 100:7. (A nyelvi lektor munkájáról. A Biblia nyelvi lektorálása során szerzett tapasztalatok alapján.); 120:343. (Az egynyelvű szótáraknak egy régi, de még ma is időszerű fajtájáról) - Tanulm-ok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Szerk. Rácz Endre és Szathmári István. Bp., 1980. (A szinonimikai összefüggések kérdéséhez) - A m. nyelv grammatikája. A m. nyelvészek III. nyelvészeti kongresszusának előadásai. Bp., 1980. (Nyelvtudományi ért-ek 104.) (Grammatikai eszközök szerepe a szókészleti szinonimiában) - A műfordítás ma. Szerk. Bart István és Rákos Péter. Bp., 1981. (A Biblia újra fordítása) - A szemantika kérdései. Bp., 1985. (Ált. nyelvészeti tanulm-ok 16.) (A fölcserélhetőség szempontja a szinonímia értelmezésében) - M. Nyelv LXXII:282, 436. (Vö. A denominális -z képzővel alkotott magyar igék és német megfelelőik. Problémák és tanulságok.) - Haag, Herbert: Bibliai Lex. Ford. Bp., 1989. - Kremer, Jacob: A halottak jövője. Ford. Uo., 1991. -: A Biblia - Isten szava mindenkinek. Útmutató a Szentírás olvasásához. Ford. Uo., 1992. s.k.

Széphalom 2005. A Kazinczy Ferenc Társ. Évkv-e, 115. sz. (személyi bibliogr.)