Magyar Katolikus Lexikon > R > Rómer


Rómer Flóris Ferenc (Pozsony, Pozsony vm., 1815. ápr. 12.-Nagyvárad, 1889. márc. 18.): kanonok, egyetemi tanár, régész. - Iskoláit Pozsonyban, Tatán, Trencsénben, a bencés r-be lépése (1830. X. 16.) után Győrött és Pannonhalmán végezte. 1836. V. 24: szerz. fog-at tett, 1838. VII. 26: pappá szent. Tihanyban kp., 1839-42: a győri gimn. m-lat., utóbb termrajz tanára. 1844: a rendi növ-ek tanára; teljes gyűjt-t állított össze Győr vm. növényeiből. 1845: a pozsonyi akad. termrajz tanára. 1848. VII: önkéntes honvéd; részt vett az óbarsi híd, a komáromi és budai sáncok építésében, a budai vár ostromában, amely után kapitányi rangban a Ludovika Akad. tanára, de állását már nem foglalhatta el. 1849. VIII: Árva vm. felé menekülésekor elfogták, 8 évre ítélték, Bécs, Alamóc, Josefstadt börtöneiben raboskodott. 1854: szabadult, Szuborics Antal, majd Erdődy Károly gr. gyermekeinek nevelője. ~ fedezte föl a remetineczi (Varasd vm.) halkövületek telepét. 1857: Magyarkimlén lelkész, egyh. büntetése lejárta után 1857-61: Győrött gimn. tanár. →Ipolyi Arnold hatására megalapította a győri bencés múz-ot. 1860: a Bakonyban, majd a Vértesben, Nógrádban és a zalai Balaton-parton gyűjtött kövületeket, fölfedezte a turniscei és veleméri Árpád-kori freskókat. 1861 őszétől a MTA kézirattárnoka és 1862-67: a kir. kat. gimn. ig-ja Pesten. 1863: a pesti egy. érem- és régiségtani mtanára, 1866. VIII. 29: ny. rk., 1868-1877. VI. 2: ny. r. tanár. 1869: a M. Nemz. Múz. régiségtárának őre, 1872: a Műemlékek Orsz. Biz-a tagja. 1876: a bpi nemzetk. ősrégészeti és embertani kongressz. szervezője. - 1860. X. 9: a MTA l. és a régészeti biz-ának, 1871. V. 17: r. tagja. 1874. V. 11: a r-ből kilépve a besztercebányai egyhm. papja, jánosi c. apát, 1877. VI. 2: nagyváradi knk., ekkor egy. tanárságáról lemondott. - A m. műv-tört. alapító „triásza” (Ipolyi, Henszlmann) tagjaként inkább a gyakorlati problémák érdekelték. Műtárgy- és épületleírásai mindig helyszíni megfigyeléseken alapultak. Írásos hagyatéka az OSZK-ban és az Orsz. Műemléki Felügyelőségen (az utóbbi helyen 40-nél több úti jegyzetkv-e) ma is fontos forrásanyag. Legjelentősebb munkájában Mo. kk. falképeit dolgozta föl, 1882: a nagyváradi kk. szegyh. maradványainak föltárója. - M: A Bakony. Győr, 1860. - Mo. földirati és terményi állapotáról a kk-ban. Pest, 1862. - Névsorozata azon ipar, régészeti és műkiállításnak, mely a m. orvosok és természetbúvárok összejövetele alk. Pozsonyban rendeztetett... Pozsony, 1865. - Műrégészeti kalauz. Pest, 1866. - Catalogue special du royaume de Hongrie. Paris, 1867. - Ráth Károly... emlékezete. Pest, 1869. - Remek művészetű ereklyetartók. Uo., 1869. (Klny. Egyh. Lpk.) - Árpás és a mórichidai Szt Jakabról c. prépság tört. Uo., 1869. - Képes kalauz a m. nemz. múz. régiségtárában. Uo., 1870. (ném-ül uo., 1870) - Díszlapok a róm. kvtárakban őrzött 4 Corvin-codexből. Uo., 1871. - A m. nemz. múz. róm. feliratos emlékei. Bp., 1873. - A régi Pest. Uo., 1873. - Mo. a bécsi világtárlaton. Uo., 1873. - Régi falképek Mo-on. Uo., 1875. - Kirchliche Wandgemälde... Wien, 1874. - Bericht der Gruppe XXI. Uo., 1874. - Catalog der bei Gelegenheit... Graz, 1875. - Felhívás a Bpen tartandó nemzetk. ősrégészeti kongressz. ügyében. Bp., 1875. - Die nationale Hausindustrie... Uo., 1875. - Discours du secrétaire général au Congrés international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique VIII. session á Bp. 4. sept. 1876. Uo., 1876. (ang-ul Washington, 1877) - Kiadatlan róm. feliratok. Uo., 1876. - Elnöki beszéd... Uo., 1877. - A győri kápt. antiphonaléja. Uo., 1877. - Adalék a budai várnak a török foglalás előtti helyszíneléséhez. Uo., 1877. - Kiadatlan róm. feliratok. Uo., 1877. - Kivándorlás a kerci apátsághoz Erdélyben. Uo., 1877. - Résultats généraux du movuement archéologique en Hongrie... Uo., 1878. - ÉNy-i utam. Uo., 1879. - Az episcopatus ceretensisről. Mutatványok a biharmegyei népiparból és a nép ruházatából a bpi 1885. orsz. kiállítás alk. Uo., 1885. - 1861. II-1869. XII: szerk. Ráth Károllyal a Győri Történeti és Régészeti Füzeteket; 1864-68: az Archeológiai Közleményeket; 1865: Kanka Károllyal és Rózsay Józseffel Pozsonyban a M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatait; 1868. XI. 15-1872. VII. 1: Bpen az Archeológiai Értesítőt. - Betűjele: R.I. (Vasárnapi Újs., 1867-70). 88

Hampel József: ~. Bp., 1891. (MTA Emlékbeszédek) - Fraknói Vilmos: ~ emlékezete. Uo., 1891. - Schem. Mv. 1896:176. - Szinnyei XI:1112. - Gulyás 1956:371. - Kumlik Emil: ~ élete és működése. Pozsony, 1907. - Szentpétery 1935:539. - Kanizsay Margit: ~ emlékezete. Bp., 1957. - Vigília 1964:4. - Műemlékvédelem. 1965:142. (Banner János: Emlékezés ~ szül-ének 150. évford-jára) - MÉL II:530. (Arck.) - MTA tagjai 1975:234. - PN 1987:71. (480.)