Magyar Katolikus Lexikon > N >


: 1. Antropológiailag. A férfi és ~i mivolt kezdettől fogva több, mint biológiai és anatómiai adottság és különbség. Az →ember csak a férfi és ~ nemileg meghatározott formájában létezik. A mélypszichológia szerint a férfiasság és a ~iesség mint polaritás minden egyes ember belső, lelki alkata, s mindkét nemnek meg kell tanulnia az egész, teljes emberré válást, az ellentétes nemi rész elfogadását és integrálását. E feladatban a ~iességé a kiigazító és kiegyenlítő tevékenység (megőrzés, megtartás, megszentelés). Mind a férfiaknak, mind a ~knek saját természetes teljességük megélésére kell törekedniük. - 2. A Szentírás szerint Isten az embert „saját képmására alkotta, férfinak és ~nek teremtette” (Ter 1,27). A férfi és a ~ Isten előtti egyenértékűségét az →istenképiség alapozza meg. Az ÓSz nagy ~alakjai: Éva, „az élők anyja”, Sára, Hágár, Rebeka, Lea, Ráchel, Rút, Mirjam, Judit, Debora. A Ó- és ÚSz között áll Erzsébet, Ker. Szt János anyja; s a megváltást a Bold. Szűz Mária igen-je (fiat) indítja el. A Messiás megszületésének első hírnöke Anna prófétaasszony (→bemutatás a templomban; Lk 2,38); a föltámadás első tanúja, s ezért az apostolok apostola Mária Magdolna (Mt 28,1-10; Mk 16,1-11; Lk 24,1-11; Jn 20,1-18). - 3. A ~i →szentek (vt-k, szüzek, özvegyek, misztikusok, egyháztanítók) sora bizonyítja, hogy az Egyh-ban a ~k méltósága azonos a ffiakéval. Nem egy lelkiségi megújulást indítottak el (Lütichi Szt Julianna, Alacoque Szt Margit), tört. pillanatokban mutattak ffias bátorságot (Sziénai Szt Katalin, Szt Johanna). - 3. A ~ Istentől kapott hivatása szerint elsősorban →anya. Az →asszony neve e hivatásra utal: Éva 'az élők anyja'. E hivatást a ~ v. a szentségi →házasságban éli meg, v. szerzetesnőként a lelki anyaságban (vö. Lk 19,41-44). - 4. A középkori magyarországi jogrendben az ősiség a ~ket az öröklésből kiszorította. Az idők folyamán azonban, főleg egyh. befolyásra, a ~k olyan jogokat szereztek, melyek létfenntartásukat biztosították: →hajadoni jog, →hitbér, →hozomány, →jegyajándék, →közszerzemény, →leánynegyed, →özvegyi jog. - 5. A ~oktatás Mo-on 1672: több rövid életű előzmény után a klarisszák pozsonyi zárdai isk-jának megnyitásával indult meg a szervezett és folyamatos formában. 1847. V. 11: Scitovszky János pécsi mpp. lerakta az egyhm. pécsi nőnev. int. alapkövét. A 280 ezer Ft költséggel épített s a →Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrendre bízott int-et 1850. VII. 6: mint hgprím. esztergomi érs., az egyhm. ap. kormányzója föl is szentelte. 1852: Egerben az angolkisasszonyok megnyitották az Érs. Kat. Gimn-ot. - Teológián a ~k a MPpK 1980. VI. 10: szótöbbséggel elfogadott szabályzata óta tanulhatnak. **-88

Schütz 1983. - Amit Isten egybekötött 1986:116. - MKA 1988. II:140.