Magyar Katolikus Lexikon > M > Mosonmagyaróvár


Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron m.: 1. város. Magyaróvár nagyközség 1921: város, 1939: hozzácsatolták Moson községet és a ~ nevet kapta. A települések tört-ét lásd →Moson vármegye. - 2. Plébániái 2002: a győri egyhm. mosoni esp. ker-ében: →Mosonmagyaróvár-I. (1939-ig Magyaróvár); →Mosonmagyaróvár-II. (1939-ig Moson). - 3) Szerzetesek és int-eik: a) A kapucinusokat III. Károly kir. (ur. 1711-40) telepítette le a Pozsony felé vezető út mentén. A szegényes ktorban 27 szerz. számára volt hely. Prédikáció váltakozva volt tp-ukban és a plébtp-ban. II. József (ur. 1780-90) megszüntette őket. - b) A piaristák letelepedését Zsidanics István főadószedő és táblabíró 1736. X. 6-i, s felesége 1741. IV. 5-i végrendelete tette lehetővé. A →Magyaróvári Piarista Gimnáziumban kezdettől fogva volt kpnájuk, 1929: fölújították. Az államosítás után is működött, 1963: bezárták. 1994. VII. 15: újraszentelték, kápolnaigazgatóság lett. - c) Szt László Szalézi Intézet. Miklós württembergi hg. 1871-72: épült 3 szintes kastélyát a vm. 1909: megvásárolta, s 1910: megnyitotta a Mosonvármegyei I. Ferencz József Árvaházat. Az árvákat a Szatmári Irgalmas Nővérek gondozták, akik az épület É-i sarkán levő teremben kpnát alakítottak ki. 1933. XI: az árvaházat megszüntették, a kpna azonban megmaradt. Pintér Gyula plnos kezdeményezésére 1934: Breyer István mpp. meghívta a szalézieket az intézmény folytatására. Koll-ot létesítettek a volt árvaház épületében, és szerény ellenszolgáltatásért vállalták szegény fiúk testi-lelki gondozását. Intézetük 1934. VIII. 21: nyílt meg. Az 50 bentlakó fiú között 10-15 árva is volt. Mindnyájan lakást, ellátást, korrepetálást kaptak az otthonban, a város különböző isk-iban tanultak. Ig.: Bali János, 1940: Kavin József, 1946: Fekete József. - Az int-ben az 1-2 szalézi kispap és testvér mellett mindig volt 3-4 pap is, akik jó zenészek voltak és kórust szerveztek a fiúkból. Énekük is vonzotta a környékbeli híveket misékre, ezért nagyobb kpnára volt szükség. Gyűjtést indítottak, a munkatársak teadélutánokat szerveztek az udvaron, ahol a fiúk vidám jelenetekkel, ének- és zeneszámokkal szórakoztatták a megjelenteket. Segítette az építést, hogy a város örökös használati joggal a szaléziaknak adományozta az egykori hercegi épületet és kertjét. - Az int-et 1950. II. 6: államosították. 1982-85: a város isk. célra teljesen átépíttette. 2002: városi ált. isk. - d) Keresztények Segítsége szalézi kápolna. 1940. VI. 10-X. 13: a szaléziek építtették Fias István mosoni mesterrel. A fából faragott, színes, aranyozott főoltár 1907: készült Tirolban, Ferdinand Stuflesser alkotása. Az oltárkép a torinói Keresztények Segítsége-kegykép másolata, mellette Szt Imre és Szt Alajos szobra. A régi árvaházi kpna oltára a hajó elején jobboldalt van feszület alatt. - Az új kpna megépítése után a régi kis kpna gyóntatószoba lett. Nagy, kétszárnyas csapóajtó kötötte össze az új kpnával 1982-ig, az épületnek isk-vá átépítéséig. A kertben lourdes-i barlangot építettek, 2002: is áll. - 1950 nyarán a szerzetesrendek felszámolása után a kpnát a magyaróvári káplánok látták el, de már XII: az internálásból szabadult P. Fekete újra szolgálatra jelentkezett a pléb-n mint a győri mpp-től kinevezett tp-igazgató. Lakást csak 1951. II: kapott az épületben. IX: Mészáros Béla SDB (a győri egyhm-sként) kisegítő lelkész és kántor, XII: tp-ig, 2002: is. 1991-: ismét szalézi gondozásban. - e) Ipartelepi Szt Kereszt Fölmagasztalása (olasz) kápolna. Az I. vh. előtt kezdték építeni az Osztrák-M. Monarchia legnagyobb hadianyaggyárát, s hozzá a hadifogoly munkások számára lakóbarakkokat. 1916: ol. hadifoglyok építették a tp-méretű kpnát. 1929: fölújították, 1939-40: a lengy-ek kpnája is volt. 1945 u. misézőhely, 1997: tp-igazg., a piar-k látják el. - 4) 1956. X. 26: ~on volt a forr. egyik legvéresebb komm. tömeggyilkossága, melynek során a határőrlaktanya elé vonult tömeg közé lövettek, majd a földre hasaltak közé kézigránátokat dobtak. Mészáros Béla SDB -Pályi Gábor Piar -**

Gerecze II:508. - Garas 1955:183. - Búzás kz. 281, 302. - Hetényi Varga I:318. - Mészáros 1988:222. - Kiss 1984:197. - MKH 1995:821. - MKA 2000:81. - Schem. Jaur. 2001:68. - EH II:597. (s.v. mosonmagyaróvári vérengzés) - 1956 kézikv-e I:106; III:78.