Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztúry


Keresztúry Dezső (Zalaegerszeg, Zala vm., 1904. szept. 6.-Bp., 1996. ápr. 30.): miniszter, könyvtáros, költő, irodalomtörténész. - 1914-18: Zalaegerszegen, 1918-22: a Bpi II. ker. Érs. Kat. Reálgimn-ban tanult, éretts., 1922-28: az Eötvös Koll. tagjaként a Pázmány Péter Tudegy-en m-ném. szakot végzett, 1924-26: Bécsben egy. hallg., Bpen 1928: drált. A bpi Egy. Kvtár gyakornoka, 1928-36: a berlini Humboldt Egy. m. lektora s az ottani M. Int. kvtárosa. 1936-45: az Eötvös Koll. m. irod. tanára, uo. 1945. IX: mb., 1946(?). XII. 6: tényl. ig. Közben 1937-44: a Pester Lloyd irod. és színházi rovatának szerk-je. A bpi egy-en 1946. II: A m. nemz. klasszicizmus tárgykör mtanára, s részt vett az Írószöv. megalakításában. - Parasztpárti politikusként 1945. XI. 15-1947. III. 14: vallás- és közokt. min. (1946. II. 1: Tildy Zoltán közt. elnökké választása után lemondott, de továbbra is ügyvez., II. 4: újból kinevezték, kérelmére XII. 6: fölmentették, de 1947. I. 23: ideigl. megbízott min., III. 14: végleg 1emondott). 1946. II: a Pázmány Péter Tudegy. a m. nemzeti klasszicizmus tárgykörben mtanárrá képesítette. XII. 6: az Eötvös Koll. megerősített ig-ja; 1948. X. 1-1950. III. 1: a MTA főkvtárnoka, 1950: az OSZK tud. munk., 1952: a színháztört. osztály vez-je, 1959-70: nyugdíjazásáig a tud. tárak főov-je. - 1928-36: a Berlini M. Diákegyes. eln., 1944-49: a Nemz. Paraszt Párt vez. tagja, 1948. IV: a Petőfi Társ. tagja, 1948-49: és 1973: a MTA l., 1982: r. tagja; a Nemzetk. Lenau Társ. és a Magyarok Világszöv-e aleln., a M. Írószöv. választmányi tagja, a M. Irodtört. Társ. tb. eln., a Nemzetk. M. Filol. Társ. tb. tagja. - M: A nemz. klasszicizmus essay-irodalma. Fejezetek egy nagyobb tanulm-ból. Bp., 1928. (Minerva-kvtár 16.) - Istenek játékában. Versek. Uo., 1931. - Die neueste ungarische Literatur (1914-1933). Berlin-Leipzig, 1933. (Klny. Ungarische Jahrbücher) - Arany János. Bp., 1937. (Kincsestár 143.) - Ungarn. Ein Novellenbuch. Kiadta. Breslau, 1937. - Balaton. Írta és összeáll. Bp., 1940. (Officina képeskv-ek) (fr-ul uo., 1940. Officina Hungarica; ném-ül uo., 1942. Uaz) - A ném. irod. kincsesháza. Szerk. Uo., 1941. (Az eu. irod. kincsesháza) - Alt Budapest in Text und Bild. Uo., 1942. (Officina Hungarica) - Helyünk a világban. Uo., 1946. - Berzsenyi Dániel: Közelítő tél. Uo., 1948. (Klny M. századok) - Kisváros. Reg. Írta Heinrich Mann. Ford. Bev. Szigeti József. Uo., 1952. (és 1961) - Batsányi János összes művei. 1. Versek. S.a.r., jegyz. Tornai Andorral. Uo., 1953. - Hószobor. Írta Pap Károly. Vál., bev. Uo., 1954. - Arany János összes költeményei. 1-3. köt. S.a.r. Uo., 1955. [és 1956, 1958, s.a.r. Keresztury Máriával. Uo., 1964; egy kötetben, utószóval, s.a.r. Uo., 1962. (M. Parnasszus); egy kötetben utószóval s.a.r. Keresztury Máriával. Uo., 1966. (Helikon Klasszikusok); 1-2. köt. S.a.r. uazzal. Uo., 1967. és utószóval 1-2. köt. s.a.r. uazzal. Uo., 1967 és 1969, 1973, 1978 (Nagy klasszikusok)] - Dunántúli hexameterek. Versek 1946-1956. Uo., 1956. (új. kiad. 1974) - A m. irod. képeskv-e. Összeáll. Uo., 1956. (2. kiad. 1981) - Arany János 1827-1882. Emlékkv. Szerk. V. Nyilassy Vilmával és Illés Lászlónéval. Uo., 1957. (A Petőfi Irod. Múz. kiadv. 1.) - Egmont. Szomorújáték. Írta Johann Wolfgang Goethe. Ford. és utószó. Uo., 1957. (Világirod. kiskvtár) - Lassul a szél. Szonettek. Uo., 1957. - A ném. elbeszélés mesterei. 1-2. köt. Vál., szerk. és bev. Jegyz. Walkó György. Uo., 1957. (A világirod. klasszikusai) - Babits Mihály vál. művei. 1. köt. Versek, műford. 2. köt. Szépprózai írások, tanulm-ok. Vál., bev. S.a.r. Ungvári Tamás, jegyz. Belia György. Uo., 1959. (M. klasszikusok) -

Csák végnapjai. Dráma. Írta Madách Imre. Átd., utószó. Uo., 1959 (és 1972) - A ném. líra kincsesháza. 1-6. köt. Vál., szerk., utószó. Ford. többen. Uo., 1959. - Ritter Gluck - Gluck lovag. Elb. Írta E. T. A. Hoffmann. Ford. Uo., 1959. (Kétnyelvű kiskvtár 58.) - Anekdoten und Geschichten - Anekdoták és tört-ek. Ford. Uo., 1960. (Uaz 74.) - Balaton. Uo., 1960. - Batsányi János összes művei. 2. Prózai művek. S.a.r., jegyz. Tarnai Andorral. (Függelék: Abaúj megye átirata a Pesti Magyar Teátromi Társaság ügyében. - Abaúj megye fölterjesztései a sajtószabadság ügyében. I. Napóleon kiáltványa a magyarokhoz. Kritikai kiad. Uo., 1960) - „Hazámnak akartam szolgálni.” A felségsértéssel és hazaárulással vádolt költő a maga ügyében. Írta Batsányi János. S.a.r., bev. és magyarázta. Ford. ném-ből ~, lat-ból Kövendi Dénes. Uo., 1960. (M. kvtár) - A m. zenetört. képeskv-e. Szerk. Vécsey Jenővel és Falvy Zoltánnal. Uo., 1960. - Batsányi János összes művei. 3. Prózai művek. 2. köt. S.a.r. Tarnai Andorral. Kritikai kiad. Uo., 1961. - Walter von der Vogelveide vál. versei. Vál. és utószó. Ford. többen. Jegyz. Vizkelety András. Uo., 1961. - Batsányi János. Köpeczi Bélával. Uo., 1963. - Zengj hárfa. Írta Batsányi János. Vál. és utószó. Uo., 1963. - Ném. költők antol. Vál., szerk., bev. Életrajzok és jegyzetszótár Vizkelety András. Uo., 1963. (A világirod. gyöngyszemei) - Pelleas el Mélisande. Írta Claude Debussy. Operaszövegkv. Szövegét írta Maurice Maeterlinck. Ford., utószó Keresztury Máriával. Bev. tanulm-ok Kodály Zoltán, Bartha Dénes. Szerk. Uo., 1964. - Emberi nyelven. Versei 1930-1965. Uo., 1965. - Mózes. Drámai költem. Írta Madách Imre. Színpadra alkalmazta, utószó. Uo., 1966. (2. kiad. Gyoma, 1983. [Klasszikusok miniben]) - Batsányi János összes művei. 4. Szerk. Tarnai Andorral. Kritikai kiad. S.a.r. Zsindely Endre. Uo., 1967. - A tölgyek alatt. Versek. Írta Arany János. Vál., bev. Uo., 1967. - S mi vagyok én...? Arany János 1817-1856. Uo., 1967. - Arany János vál. prózai munkái. S.a.r., utószó Keresztury Máriával. Uo., 1968. - Európai pillanatok. Fotóalbum. Fotók: Gink Károly. Bev. és versei. Uo., 1968. - Festbeleuchtung auf dem Holzmarkt und andere ungarische Erzählungen. Uo., 1968. (és Stuttgart, 1968) - Örökség. M. írói arcképek. Esszék. Uo., 1970. (Elvek és utak) - „S két szó között a hallgatás...” M. mártír írók antol. 1-2. köt. Vál., szerk. Sik Csabával. Uo., 1970. - Üzenet. Szemelvények a m. irod. századaiból. Vál. és jegyz. Margócsy József. Szerk. Uo., 1970. - Arany János. Uo., 1971. (A múlt m. tudósai) - A szépség haszna. Tanulm-ok. Uo., 1973. - Húsvét előtt. Írta Babits Mihály. Vál. versek. Vál. és utószó. Uo., 1973. (Olcsó kvtár) (Új kiad. 1983) - Der Balaton. Fotóalbum. Fotók: Balla Demeter. Uo., 1974. (ang., fr, olasz és orosz nyelven is) - Így élt Arany János. Uo., 1974. (Így élt) (2. kiad. 1978, 3. kiad. 1982. és Pozsony, 1982, 4. kiad. Bp., 1987) - Arany János vál. művei. 1-3. köt. Vál., s.a.r. és jegyz. Keresztury Máriával. 1. Költemények. 2. Elb. költemények. 3. Prózai művek. Uo., 1975. (M. remekírók) - A m. opera és balett-technika. Stand Gézával és Fülöp Zoltánnal. Uo., 1975. - Égő türelem. Versek. Uo., 1975. (2. kiad. 1977) - Nyitott kör. Versek. Békéscsaba, 1976. (Poesia Hungarica 1.) - A köpönyeg. Elb. Írta Ny. V. Gogol. Ford. Arany János. S.a.r., utószó. Uo., 1976. - Változatok Bartók színpadi műveire. Fotóalbum. Fotók: Gink Károly. 3 db. Uo., 1976. -

Balaton és vidéke. Táj változó fényben. Fotók: Szelényi Károly. Uo., 1978. (2. kiad. 1981. ang. és ném-ül is, 3. kiad. 1987. ang. és ném-ül is) - Hat tétel a nyelvről. Versek. Uo., 1979. - Így éltem. Versek. Uo., 1979. - Vál. versek. Uo., 1979. (30 év) - A viaskodás szonettjeiből. Bev. Boldizsár Iván. Szerk. Szántó Tibor. Uo., 1979. - Batsányi János poétikai munkáji. 2. Megbővített kiadás Budán, 1835. [Kézirat hasonmás kiadása. - Függelék] B. J. költői munkáinak kiadástörténete. Uo., 1980. - Istenek játékában. Versek. Uo., 1981. - Híres m. kvtárak. Fotók Gyermathy Dezső. Uo., 1982. - Pásztor. Versek. Uo., 1982. - A kedves után. Egy verses napló töredékei. Uo., 1984. - Állandóság a változásban 1904-1984. Versek. Zalaegerszeg, 1984. - Árnyak nyomában. Vál. színikritikák, tanulm-ok. Bp., 1984. - Helyünk a világban. Tanulm-ok. Új válogatás. Uo., 1984. - Hírünk a világban. Balogh Józseffel és Illyés Gyulával. Uo., 1985. (Gondolkodó m-ok) (először: M. Csillag 1943/44.) - A m. önismeret útja. Bev. és jegyz. Szigethy Gábor. Uo., 1985. (Uaz) (először: Mi a magyar? Uo., 1939) - Csak a hangköre más. Arany János 1857-1882. Uo., 1987. - Babits: Levelek, tanulm-ok, emlékek. Szerk., vál. s.a.r. jegyz. Téglás János. Uo., 1988. - Fehér lobogás. Versek. Írta Hargitai Gyula. Vál. és utószó. Uo., 1988. - Kapcsolatok. Visszaemlékezések. Uo., 1988. - Határok, frontok. Versek. Uo., 1989. - Mindvégig. Arany János 1817-1882. Uo., 1990. - Önarcképek 1904-1991. Versek. Előszó Major Ottó. Zalaegerszeg, 1991. - „S mik vagyunk mi?” Esszék. Bp., 1992. - Emlékezéseim. Szülőföldeim. Uo., 1993. - Nehéz méltóság. Uo., 1993. - Féktelen idő. Versek. Uo., 1994. - 1957-: Basch Loránttal és Illyés Gyulával a Babits Mihály művei szerk. biz. tagja, 1961-82: Arany János összes művei 7, 8/9, 10, 11, 12. kritikai kiad., 13, 14, 15. kritikai kiad., 16. kritikai kiad. szerk-je, 1985-től az Irodalmi ritkaságok betűhív kiadásban a sorozatszerk. biz. tagja. - Álneve és betűjegyei: Criticus (Jelenkor, 1942); K.D. (Jelenkor, 1939; M. Kv-szle, 1961); -ő. (Képes Vasárnap, 1945); (- ö.) (Ung. Jahrb., 1928/39); y (Ung. Jahrb., 1933); y. (P. Lloyd, 1940); (y.) (Ung. Jahrb., 1933); [y.] (Ung. Jahrb., 1928/39). D.E.-88

~ 80. é. Vál. bibliogr. Összeáll. Kiss Gábor. Zalaegerszeg, 1984. - ÚMIL II:1021. - Gulyás XVII:219.

Keresztút. Káldor Aurél. Bronz dombormű, Valkó, 1977-78.